Fotocredit:

Grønne budsjettgjennomslag for 2020

Det rødgrønne budsjettet vedtas i bystyret 19. november, og det er noen saker vi har lyst til å fremheve spesielt.

17. desember 2019

For det første: De rødgrønne setter av over 30 millioner ekstra til klimatiltak i løpet av fireårsperioden! #30for30

Det står mer om det her. Vi har spurt kommunedirektøren om hvilke tiltak i klimahandlingsplanen som det ikke var satt av penger til i budsjettet som vil gi mest utslag. På bakgrunn av det, fikk vi gjennomslag for at vi skal bruke disse ekstramidlene på å:

  • trappe opp utskiftingen av tunge kjøretøy
  • gjøre det lettere å velge elbil ved å styrke tilskuddsordningene for elbiler i borettslag og sameier
  • sette av midler til p-plasser til bildelingsordninger
  • stille klimakrav i alle former for anskaffelser
  • kutte i kommunens reisebudsjett (altså spare penger her)
  • aktivt involvere innbyggerne i klimadugnaden

 

Matsentralen

De rødgrønne gir Matsentralen Trondheim bedre vilkår for varig drift ved å øke den årlige ramma. Sammen med bidrag fra næringslivet og frivillige organisasjoner er det avgjørende for at de skal få realisert potensialet som blant annet innebærer å levere overskuddsmat til organisasjoner som videreformidler den til flere tusen mennesker som trenger det.

 

Økt byliv

Videre skal vi løfte fram Midtbyens konkurransefortrinn som det viktigste området i Trondheim for opplevelser, kultur og handel. Vi har tidligere fått med oss flertallet på å sette i gang prosjektet «økt byliv», og i 2020-budsjettet videreføres prosjektet med én million kroner. Kommunens administrasjon, kulturlivet og næringslivet har bidratt med ideer og konkrete forslag til hvordan vi kan få et mer attraktivt Midtbyen. Noen av forslagene er for eksempel flere lekeplasser og aktiviteter for barn (den nye lekeplassen i Stiftsgårdsparken er et konkret resultat!), og mer kultur i byrommene. 

 

Styrking av skolehelsetjenesten og andre tiltak for elevene

Vi og resten av de rødgrønne ønsker å ha tilgjengelig helsesykepleiere for elevene på skolen, og styrker skolehelsetjenesten på barneskoletrinnet med 2,6 millioner i 2020 økende til 5,1 mill i 2021. Vi setter også av 2 millioner i 2020 økende til 4 millioner i 2021 for å jobbe mer systematisk og koordinert med elever som trenger et godt lag rundt seg. Vi ber kommunedirektøren igangsette en pilot i Heimdal bydel fra høsten 2020 med et innsatsteam og kompetanseheving. Vi ønsker et lag som skal forebygge problemer for barn og unge, jobbe med skolemiljø og koordinere flerfaglig og tverrfaglig innsats for barn og familier på skolen og fritida. Vi reverserer i tillegg kutt i andre yrkesgrupper i skolen. De rødgrønne ønsker fortsatt å ha andre yrkesgrupper i skolen selv etter innføringen av lærernormen. Det tilbakeføres 1,7 millioner i 2020, økende til 5,1 millioner i 2021.

 

Grønn Barneby og fokus på kosthold og matsvinn i skolen 

Arbeidet som er gjort av Grønn barneby for både skoler og barnehager i Trondheim er imponerende. Det har økt kunnskapen rundt mat, kosthold, matsvinn og miljøarbeid for både ansatte og barn. Vi ønsker å utvikle dette til å også kunne tilby bedre undervisning innen mat og helse for elever på 6. og 9. trinn på skolen. De rødgrønne bestiller derfor en sak fra kommunedirektøren som beskriver hvordan dette kan gjøres gjennom å styrke egen administrasjon og samarbeid mellom Grønn Barneby og eksterne aktører.

 

Kulturbyen Trondheim 

De rødgrønne har ambisjon om at Trondheim skal være en by med høy kulturell kompetanse. Samspillet mellom kunstmiljø, et godt profesjonelt kulturtilbud, en god kulturskole, det frivillige kulturlivet og gode arenaer er viktig for utvikling av Trondheim. Et levende kulturliv der alle innbyggere kan delta i kulturaktiviteter og oppleve kunst og kultur er en viktig kvalitet. Vi har vedtatt et mål om å gjøre Trondheim til Norges beste kulturby for barn og unge. Vi øker støtten til det profesjonelle og frivillige kulturlivet og skal se på hvordan man kan sikre forutsigbarhet gjennom flerårige avtaler. Kulturfeltet har i tillegg til sin egenverdi også samfunnsnytte som brobygger innenfor integrering og psykososialt arbeid for både barn og unge. Alle bydeler skal ha fritidsklubb, åpningstidene må utvides og det trengs flere lokaler til egenorganisert kulturaktivitet for ungdom.

De rødgrønne styrker det profesjonelle kunst- og kulturfeltet med 1,8 millioner. Vi ber kommunedirektøren raskt legge fram en sak med forslag til fordeling mellom eksisterende tilskuddsordninger for profesjonelle og en nyopprettet støtteordning særskilt for kunstnere i etableringsfasen. De rødgrønne ønsker spesielt å få vurdert om det bør opprettes et eget etableringsstipend etter mal av bykunstnerstipendet.

Etter noen år med popup feministhus ønsker koalisjonen å støtte opprettelse av et feministhus. Til å begynne med bevilges 300 000 kroner som oppstartstøtte til feministhus. Vi har også fått inn at Øvre Bakklandet 52 skal oppgraderes og vurderes som et flerbrukshus for organisasjoner som trenger husrom.

Vi ønsker et mangfoldig og likestilt kulturliv. AKKS som jobber med dette har dessverre begrenset kapasitet til å tilby kurs, øvingsrom og konserter til sine medlemmer. Driftstilskuddet til organisasjonen økes derfor med 200 000 kroner. AKKS er også et viktig supplement til kulturskolen og kan gi et tilbud på rytmiske instrumenter hvor kulturskolen har kø.

 

Dette er bare noe av alt det bra som finnes i budsjettet, les om blant annet arbeid- og sosialfeltet i det rødgrønne forslaget som ligger her.