Vedtekter

13. mars 2018

Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Trondheim

Sist endret på lokallagets årsmøte 20. januar 2018.

1 Grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim (heretter kalt MDG Trondheim) er stiftet i februar 1989, og er lokallag av Miljøpartiet De Grønne. MDG Trondheim bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

2 Formål

MDG Trondheim har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Trondheim, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organer og sikre representasjon for MDG Trondheim sine medlemmer i partiorganisasjonen.

3 Årsmøtet

3.1 Årsmøtet er MDG Trondheim sitt øverste organ, og avholdes senest seks uker før MDGs landsmøte. Hvert år innkaller styret skriftlig medlemmene til ordinært årsmøte, med minst fire ukers varsel.

3.2 Stemmerett og forslagsrett på årsmøtet har alle medlemmer av MDG Trondheim som har vært medlem av partiet i minst fire uker og som har betalt medlemskontingent for inneværende eller foregående år.

3.3 Årsmøtet skal minst behandle følgende saker:

Konstituering

Årsmelding

Regnskap og budsjett

Valg av tillitspersoner

Forslag på landsmøtedelegater

Valg av revisor

Tidslinje og mandat for nominasjonskomite/programkomite (i mellomvalgår)

3.4 Enkeltmedlemmer kan fremme egne saker til årsmøtet. Slike forslag må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet og sendes ut til medlemmene sammen med den detaljerte innkallingen. For sent innkomne forslag kan behandles kun hvis årsmøtets flertall ønsker det.

3.5 Styret skal sørge for forsvarlig arkivering av årsmeldinger, årsmøtereferater og regnskaper. Regnskapsbilag kan kasseres etter 10 år.

4 Valg og avstemningsregler

4.1 Kun medlemmer av MDG Trondheim som har betalt kontingent for inneværende år kan velges til lokallagets tillitsverv.

4.2 Faste medlemmer til lokallagets styre må også ha betalt kontingent for foregående år.

4.3 Styremedlemmenes funksjonstid er på ett år.

4.4 Leder og nestleder velges også for ett år av gangen.

4.5 Varamedlemmers funksjonstid er på ett år.

4.6a) Dersom det er flere enn én lederkandidat, avholdes skriftlig votering. I slike tilfeller må en kandidat få minst halvparten av stemmene for å bli valgt. Hvis dette ikke oppnås ved første votering, trekkes kandidaten med minst antall stemmer fra første votering ut – og det stemmes deretter om igjen. Prosedyren gjentas til vinnende kandidat har fått minst halvparten av de avgitte stemmer. Avholdende stemmer teller ikke.

4.6b) Styremedlemmer velges individuelt etter verv.

4.6c) Varamedlemmer velges separat etter samme modell som styremedlemmer.

4.7 Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr. § 10).

4.8 Årsmøtet kan delegere nominasjon av landsmøtedelegater helt eller delvis til styret.

5 Ekstraordinært årsmøte

5.1 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

5.2 Dersom minst 1/6 av medlemmene av Trondheim MDG krever det, har styret plikt til skriftlig å innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte.

5.3 Ekstraordinært årsmøte må innkalles med minst én ukes varsel.

5.4 Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.

6 Styret

6.1 Styret består av minst 5 valgte medlemmer, herav leder og nestleder av forskjellig kjønn, kasserer, sekretær og medlemsansvarlig. I tillegg velger årsmøtet tre til fem nummererte vararepresentanter. Grønn ungdom, Grønne studenter, Grønne seniorer og bystyregruppa utpeker i tillegg et styremedlem hver med egen vara.

6.2 Styret er vedtaksdyktig når minst 50 % av de faste medlemmene er til stede, og møtet er innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter.

6.3 Hvis et styremedlem fratrer før funksjonstidens utløp eller blir forhindret i å utføre sitt verv grunnet langvarig sykdom eller fravær, suppleres styret med den vararepresentant som har det høyest rangering. Fratrer styremedlemmet før funksjonstidens utløp, sitter vararepresentanten ut den perioden som det fratrådte medlemmet skulle ha sittet. Blir styremedlemmet forhindret i å utføre sitt verv grunnet langvarig fravær eller sykdom, sitter den nye representanten så lenge behovet er til stede.

6.4 Hvis leder ønsker å bli fritatt for sitt ansvar, velger styret en ny leder blant styrets faste medlemmer.

7 Økonomistyring

7.1 MDG Trondheim sitt regnskapsår løper fra 1. januar til 31. desember.

7.2 Avsluttet og revidert regnskap for foregående år skal legges frem for årsmøtet, sammen med budsjettforslag for inneværende år.

8 Utvalg og komiteer 

8.1 Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra styret og består av minst tre personer, som på det etterfølgende årsmøtet legger frem forslag til valg av styre, revisor, forslag til landsmøtedelegater fra lokallaget, nominasjons- og programkomite (i mellomvalgår) og ev. andre verv som skal fylles til neste årsmøte. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende styret kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomiteen. Innstilling bør fremmes minst to uker før hvert ordinære årsmøte.

8.2 Ved ekstraordinære behov, f.eks i tilknytning til ekstraordinært årsmøte, skal valgkomiteen fremme innstilling til suppleringsvalg minst én uke før medlemsmøtet avholdes. Styret plikter å orientere valgkomiteen, uten unødig opphold, når slike behov oppstår.

8.3 Året før lokalvalg velger årsmøtet en nominasjonskomite bestående av minst tre medlemmer. I valgår kan dette valget begrenses til et suppleringsvalg. Nominasjonskomiteen skal fremme forslag til listekandidater og komplette valglister foran kommunevalg, innen fastsatte frister. Styret organiserer nominasjonsmøte.

8.4 Årsmøtet og styret kan opprette andre utvalg og komiteer, etter behov. Utvalg og komiteer står til ansvar for det organet som har opprettet dem.

9 Oppløsning og sammenslåing

9.1 Oppløsning av MDG Trondheim, eller sammenslutning med andre lag, krever 2/3 flertall på to påfølgende ordinære årsmøter.

9.2 Hvis MDG Trondheim oppløses, tilfaller lokallagets økonomiske midler MDG Sør-Trøndelag. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene likevel det sammensluttede laget, og ved deling de nye lagene etter årsmøtets vedtak.

10 Vedtekter

10.1 Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet.

10.2 Vedtektsendringer trer i kraft fra det tidspunkt årsmøtet fastsetter. Endring av ledermodell må vedtas på to påfølgende årsmøter med 2⁄3 flertall.

10.3 Oppstår det uenighet om tolkingen av vedtektene kan spørsmålet vises til partiets sentrale kontrollkomité, hvis avgjørelse i så fall er endelig.