Fotocredit:

Tut og kjør i byutviklinga

Flertallet i formannskapet har vedtatt å gjøre Olav Tryggvasons gate mer trafikkfarlig for syklister. Dette er stikk i strid med tidligere vedtak om at gående, kollektivreisende og syklister er de trafikantgruppene som skal prioriteres i denne gata, skriver bystyrerepresentanter fra MdG Ola Lund Renolen og Tore Dyrendahl i Adresseavisen.

12. april 2019

Ap og Sp fikk støtte fra utbryt-erne SV og Venstre i å prioritere bilen foran syklister og alle de tusenvis av busspassasjerer som reiser gjennom Olav Tryggva-sons gate. Ved delvis å fjerne sykkelfeltene må syklister i gata bruke samme felt som busser og biler, og det legges ikke opp til et reelt godt alternativ for dem som bruker sykkel i byen.

Rådmannen var helt tydelig på at denne løsningen ikke ville gjøre det særlig mye bedre for bussens fremkommelighet. Om man derimot hadde prioritert vekk bilen i Olav Tryggvasons gate ville man oppnådd målet vi er enige om: Nemlig bedre fremkommelighet for bussen. Likevel gikk altså formannskapet inn for en dårligere løsning for alle trafikantgrupper bortsett fra bilen. De Grønne stemte for fagfolkenes anbefaling.

Trondheim kommune har forpliktet seg til nullvekstmålet – all vekst i transport skal skje i kollektiv, gange og sykkel. Å få flere til å sykle er et viktig virkemiddel for å innfri avtalen vi har med staten om å nå nullvekstmålet. Men skal vi øke andelen syklende må det oppleves trygt å sykle og det må være et sammenhengende sykkeltilbud, ikke stykkevis med sykkelvei her og der.

Vi har nylig vedtatt sykkelvei i Sandgata fra Ila til Olav Tryggvasons gate. I neste møte vedtar man altså å fjerne tilbudet i Olav Tryggvasons gate. Syklistene går nå våren og sykkelsesongen i møte med et dårligere tilbud.

Prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate har som hensikt å teste løsninger før endelig ombygging av gata. Da er det merkelig å ikke teste ut løsninger som prioriterer framkommelighet og sikkerhet for de trafikantgruppene vi vil ha flere av, nemlig kollektivreisende, gående og syklende. Vi vet at over halvparten av bilene som kjører i Midtbyen er gjennom-reisende. De stopper altså ikke for å handle i butikkene.

Når man nå ikke evner å ta i bruk de mulighetene som finnes i verktøykassa, gjenstår det bare én løsning. Det er å finne frem pisken, presse ned biltrafikken med en heftig økning av bom-avgiftene. I byutredningen antydes det at om gulrotpolitikken ikke virker, må bomprisene skrus opp med 4-gangen for å oppnå den samme effekten. Bilpartiene kan med dette bli bilens verste fiende. At dere tør sier vi – og snart er det valg.

Vi vil gi syklister og gående et gigantisk løft i kommende valgperiode. Flere og tryggere sykkelveier, sørge for et sammenhengende sykkelvegnett, bedre vintervedlikehold, flere trafikk-sikkerhetstiltak og gjøre det mer attraktivt å være fotgjenger. Da vil vi ikke bare oppnå nullvekstmålet, men også få bedre folkehelse, renere luft, mindre støy og forurensing, og kutt i klima-gassutslippene.