Trondheim kommune erklærer klima- og naturkrise!

I bystyremøtet 21. november føyde Trondheim kommune seg inn i rekken av kommuner og fylkeskommuner som erklærer klima- og naturkrise, etter forslag fra oss og resten av samarbeidspartiene.

29. november 2019

Her er vedtaket: 

Bystyret erklærer at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold representerer en krisesituasjon som også vil ramme Trondheim kommune. Bystyret mener at kun en ekstraordinær, rask og felles global innsats kan forhindre katastrofale konsekvenser. Trondheim kommune må ta sin del av ansvaret.

Bystyret ber om følgende tiltak for å redusere klimagassutslippene:
1. Ansvaret for kommunens klimaarbeid må tydeliggjøres på direktørnivå.
2. De vedtatte målene for utslippskutt må revideres og for å sikre framdrift skal vi etablere
et delmål om 30 % kutt i utslipp innen 2023 sammenlignet med 1991.
3. Alle enheter skal utarbeide egne planer som viser hvordan de skal bidra til å nå
kommunens klimamål. Planene må vise konkrete tiltak og effekten av disse.
4. Hensyn til klima og naturmangfold skal veie tungt i alle saker.
5. Klimafotavtrykket til alle investeringsprosjekter i Trondheim kommune skal reduseres
med minimum 30 % i forhold til sammenlignbare referanser i bygg og tekniske anlegg.
Rådmannen skal legge frem en miljøstrategi for kommunale anlegg etter mal fra
miljøstrategien for bygg.
6. Neste revisjon av klimahandlingsplanen må inkludere mål for reduksjon av indirekte
utslipp. Bystyret ber rådmannen sikre at klimakonsekvensene for alle innkjøpsavtaler og
større enkeltinnkjøp er kjent og at det stilles krav om reduserte utslipp i
anbudsprosesser.
7. Bystyret ber rådmannen innrette tildelingskriterier ved innkjøp slik at lokale matvarer
foretrekkes, både for å redusere transport og for å støtte opp under lokal
matproduksjon og arbeidsplasser.
8. Trondheims innbyggere skal aktivt involveres i utforming og gjennomføring av
klimatiltak.
9. Kommunen skal sammen med Statkraft og byens forskningsmiljø jobbe for at CO2-fangst på forbrenningsanlegget på Tiller realiseres innen 2030.
10. Bystyret ønsker at Trondheim skal aktivt bidra i Klimapartnerarbeidet i Trøndelag,
spesielt i utvekslingen av erfaring i næringslivet om grønne løsninger.
11. Bystyret ønsker å bruke kommunens posisjon som stor eier i Trondheim Havn IKS til å
bidra til at havna blir en nullutslippshavn og dermed en viktig bidragsyter med
infrastruktur for en klimavennlig skipsfart.
12. Bystyret er bekymret for de store konsekvensene plastforsøpling har for dyr og natur.
Bystyret viser til vedtak i sak 114/18 og understreker viktigheten av å fortsette arbeidet
med å redusere bruken av engangsplast.
13. Ved videreutvikling av Trondheim kommunes klimastrategi må den inkludere hvordan
privat næringsliv kan bidra positivt i klimaarbeidet.
14. Renovering av kommunale bygg skal føre til energieffektivisering. Alle
totalrehabiliteringer av kommunale bygg skal tilstrebes passivhusstandard. Der det er
formålstjenlig skal plusshusstandard vurderes.
15. Byutviklingsstrategien må vise hvordan klimagassutslipp kan kuttes selv om byen vokser. Sluppen, Campus, Granåsen og Nyhavna skal utvikles til å bli nullutslippsområder. Kommunedel- og områdeplaner skal uttrykke klima- og miljøambisjoner for bydeler/områder og planens virkninger for nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål, klimagassutslipp og energiforbruk og -løsninger skal vurderes.
16. Nullvekstmålet for biltrafikk må følges opp, samtidig som det må gjøres ytterligere grep for å få utslipp fra transport, inkludert næringstransport, ned. Rådmannen må legge fram et forslag om nye tiltak og nye satsinger på kollektivtransport, bl.a. utarbeide en plan for forutsigbar og insentivbasert innføring av utslippsfrie soner i storbyområdet.

Bystyret ber om følgende tiltak for å redusere tap av naturmangfold:
17. Rådmannen bes legge frem en revidert versjon av «Temaplan for naturmiljø i Trondheim – bærekraftig forvaltning mot 2030» og styrke arbeidet i kommende budsjett. Den reviderte temaplanen må vise en tydelig kobling til rapporten og funnene i rapporten utarbeidet av FNs naturpanel presentert i mai 2019.
18. Endring og tap av leveområder er den viktigste årsaken til tap av artsmangfold, både lokalt og globalt. Trondheim kommune skal etablere et arealregnskap. Arealplanlegging må legge følgende hierarki til grunn for å unngå tap av biologisk mangfold: unngå, begrense, avbøte, restaurere, kompensere.
19. For å begrense spredning av fremmede og skadelige arter til nye områder må arbeidet med dette intensiveres og prioriteres i kommende budsjetter. I oppfølgingen må det synliggjøres hvordan Trondheim kommune kan endre skjøtselen av egne områder for å sikre bedre forhold for biologisk mangfold, f.eks. gjennom å unngå sprøytemidler og øke arealet hvor det er planter som sikrer økt mangfold av insekter. Rådmannen bes legge fram en arealanalyse i god tid før neste rullering av KPA. Arealanalysen må synliggjøre hvor store arealer som er satt av til områder hvor bevaring av naturmangfold er en sentral funksjon og tydeliggjøre om disse områdene henger tilstrekkelig sammen. Bystyret mener det er viktig å definere de økologiske korridorene. Bestemmelser for de økologiske korridorene må vurderes i ny KPA.

Bystyret ber rådmannen og kommunens medlemmer av representantskapet bruke kommunens posisjon som stor eier i Trondheim Havn IKS til å sørge for at havna blir en viktig bidragsyter på infrastruktursiden for en klimanøytral skipsfart.

FLERTALLSMERKNAD 1 – H, Ap, SV, MDG, Sp, KrF, PP, V:
Trondheim skal ha som mål å utvikle klimapositive bydeler, slik at de netto bidrar positivt til klima og miljø, og et klimanøytralt Norge. Eksempelvis gjennom plusshus, grønne tak, ulike former for fornybar energi, energi-, varme- og vanngjennvinning, oppsamling og bruk av gråvann, og andre klima- og miljøpositive løsninger. Som kunnskapsby nummer én, med landets største universitet, NTNU, Nordeuropas største uavhengige forskningsinstitusjon SINTEF, og mange andre innovative fagmiljøer, har vi noen av de beste forutsetninger i verden for å kunne utvikle bydeler som er såpass innovative og klima- og miljøpositive at de vil kunne være eksempler for andre steder i verden.

FLERTALLSMERKNAD 2 – H, Ap, MDG, SV, Sp, KrF, R, PP, V:
Merknadsstillerne mener at kommunale eiendommer skal kunne brukes til å utvikle innovative energiløsninger som kan etableres og driftes i samarbeid mellom kommunen, forskningsmiljøene og næringslivet. Målet er en raskere utbygging av solkraft og andre energiløsninger på kommunale eiendommer.