Ta vare på bynaturen!

Naturen nedprioriteres og bygges ned altfor ofte, når den egentlig burde tas vare på og restaureres. På årsmøtet i lokallaget vedtok vi en resolusjon om hvordan vi vil styre bynaturen i Trondheim.

15. februar 2021

Frem til nå har natur i byen blitt nedprioritert, og bygget ned. I tillegg ser vi at den naturen vi står igjen med fortsatt har et dårlig vern. Dette er en trist utvikling for de som gjerne skulle hatt mer nærhet til bynatur, men aller mest for dyrene og det biologiske mangfoldet. Naturen havner ofte langt ned på prioriteringslisten når byen vokser og fortettes. Ved å kartlegge og bevisstgjøre de private om hvor viktig de grønne lommene i byen er, kan vi sikre biologisk mangfold inne i byen. Det finnes allerede prioriterte grøntområder, men disse er eid av kommunen. Arealer kommunen eier bør brukes i større grad til å sikre biologisk mangfold.
Det er imidlertid også mye grøntstruktur eid av private. Derfor er kommunikasjon mot de private viktig for å sikre sammenhengende grøntstruktur.

Nidelva er Trondheims viktigste vannvei. Flere av bekkene langs elva er ikke med i dagens blå strek, som sikrer biologisk mangfold og varierte naturtyper langs elva. Flere av bekkene er fiskeførende og en viktig del av byens viltkorridorer. Når byen skal fortettes må disse bekkene sikres på best mulig måte. Dette kan sikres ved å utvide den blå streken til å også inkludere elvene og bekkene som renner ut i Nidelva. Nidelva og dens tilhørende bekker er også byens viktigste flomveier. Ved å bevare og sikre disse blir byen bedre rustet for været som kommer med klimaendringene. Ved å åpne flere bekker som i dag renner i rør, kan vi sikre flere naturlige flomveier, som vil avlaste avløpsnettet. I tillegg vil det samtidig bidra til å sikre mangfoldet i byens natur. Klimaet blir våtere i årene som kommer, og det nødvendig å sikre bedre overvannshåndtering. Vi ønsker blant annet å etablere flere lommeparker gjerne der det i dag er parkeringsplasser, gressplener eller andre egnede arealer. Det gjør at vi kan håndtere regnvannet på en mer skånsom måte, samtidig som vi får flere estetiske byrom. Det vil også avlaste kloakksystemet i Trondheim som allerede i dag er overbelastet. De arealene som frigis til grønne formål må beplantes med trær med stor variasjon, slik framtidige generasjoner også få oppleve store flotte bytrær.

De Grønne vil:
• Bruke tilgjengelig kartlegging av grøntområder i byen til å styrke de eksisterende, sammenhengende grøntstrukturene gjennom byen.
• Etablere nye grønne forbindelser slik at vi får mer sammenhengende grøntstruktur.
• Plante minimum 20 000 trær innen 2030, både i privat og offentlig regi.
• Gjennomføre flere tiltak for å ta vare på trær, spesielt gamle trær, eller trær med spesiell kulturhistorisk og estetisk verdi.
• Kartlegge hvordan kommunen kan bruke grøntområder i urbane strøk til å sikre god
overvannshåndtering og biologisk mangfold.
• Utvide den blå streken til å også inkludere elvene og bekkene som renner ut i Nidelva.
• Åpne flere bekker i Trondheim.
• Reetablere og styrke vegetasjonen i kantsoner langs bekker og elver.
• Etablere bystrender i Trondheim, blant annet på Nyhavna.
• Etablere flere lommeparker, lommeskoger og små skogholt i hele byen.
• Etablere flere frodige hage- og parkgater i sentrum og lokale sentra.

• Lage flere blomsterenger i byen og etablere en blomstereng-korridor gjennom byen
for å styrke forholdene for insekter.
• Øke bruken av norske kultivarer i kommunens arbeid med etablering og drift av
grøntområder.
• Gjennomføre naturrestaureringsprosjekter i byen innenfor tettstedavgrensninga, og
synliggjøre for byens befolkning.
• At kommunen skal bidra til opplysning om bynaturen og dens betydning for biologisk
mangfold gjennom bruk av skilt og informasjonstavler ved utvalgte grøntområder.
• Gjør all naturkartlegging tilgjengelig for publikum.
• Frede flere av byens hundremeterskoger.
• Sikre at barn i barnehager og på skoler i Trondheim har tilgang til grøntarealer og natur
som en del av sine uteområder.
• Sikre mer beplantning og grøntareal på lekeplasser, aktivitetsparker og
nærmiljøanlegg.
• Innføre en støtteordning til bedrifter, sameier og borettslag som skal bidra til å styrke
grøntområder på privat eiendom som inngår i viktige korridorer for dyrelivet.