Fotocredit: Eline Hansen Næset

Solid løft for urban dyrking i Trondheim

I går behandla formannskapet fordeling av den millionen vi har fått satt av til urban dyrking i 2016. Ikke bare kan lag og foreninger søke om midler, men satsninga er utvida etter at Hilde fikk flertall for flere spennende forslag.

2. mars 2016

Urban dyrking har positive effekter på både mennesker, dyr og natur. Trondheim har i tillegg en fantastisk mulighet gjennom å være både en stor jordbrukskommune og et urbant hovedsete i regionen. Etter at vi høsten 2014 fikk inn urban dyrking i budsjettet for 2015 og 2016, har tilbudet om oppstartsmidler vært kjempepopulært. I år økes potten fra fjorårets 500 000 til én million, og i går bestemte formannskapet hvordan midlene skal benyttes.

Slik ble vedtaket, med Rådmannens innstilling (punkt 1) og våre tilleggsforslag (punkt 2-5).

Formannskapet vedtar at 1 million kroner som er budsjettert til urban dyrking i 2016 fordeles slik:

1. a) Organisasjoner, lag og foreninger kan søke om tilskudd til urbane dyrkingsprosjekt. Midlene kan gå til utstyr, infrastruktur og oppstartskostnader, men ikke til ordinær drift. Rammen for tilskuddet i 2016 er 400 000 kroner.

b) En offentlig tilgjengelig nytteveksthage med bærbusker og frukttrær forsøkes etablert langs den nye planlagte gangstien ved Leangenbukta. Rammen for nytteveksthage på Leangen i 2016 er 150 000 kroner.

c) Kompetanseheving og motivasjon for urban matdyrking rettet mot publikum og nettverksbygging, inkludert kompetansesenter på Voll gård, og medvirkningsarbeid på Saupstad. Rammen for tilskuddet i 2016 er 450 000 kroner.

d) Dersom publikumsinteressen tilsier det kan fordelingen mellom postene justeres.

2. Gjennom «Referansegruppa for urbant landbruk» bes rådmannen sikre videre framdrift i utviklinga av «Trondheimsmodellen» som omfatter både det urbane landbruket og det bynære landbruket. Målet er næringsutvikling som økt matproduksjon og økt lokal foredling i møtet mellom bynært landbruk og urbant landbruk som slik utnytter det unike potensiale for grønn byutvikling som vi har i Trondheim kommune.

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som vise hvordan 25 prosent av offentlig beplantning innen 2020, uten kostnadspåslag kan være nyttevekster. Beplantningsstrategien skal sikre ivaretakelsen av ønskede insekter for dyrking og biologisk mangfold slik Brøsetplanen legger opp til, samt sikre korridorer for bier og pollinering.

4. Rådmannen bes komme tilbake med en sak om etablering av frøbibliotek i løpet av 2017 som del av biblioteket i Trondheim etter modell fra Deichmanske i Oslo.

5. Skolehager og dyrkingsprosjekter innenfor Grønt Flagg-prosjekter bør få økt fokus og sees i sammenheng med ønske og behovet for mer dyrking i byen.