Grønn oppvekstpolitikk – av Hilde Opoku

Hilde Opoku, andrekandidat for Trondheim MDG

Miljøpartiet De Grønne er enige i at kontantstøtten må endres og gjerne avskaffes i den formen som er i dag. Men alternativet til barnehagen kan ikke innskrenkes. De Grønne ønsker å innføre en borgerlønn som sikrer alle et minimum inntektsgrunnlag.

Innskrenkingen av kontantstøtteordningen, uten at det foreligger forslag om alternativer, vitner om en oppvekstpolitikk som har mistet barneperspektivet. Trondheim har gjennom målrettet informasjon og veiledning på helsestasjonen nådd de brukergruppene med barn som Lysbakken med det nye vedtaket skal få i barnehagen. Det synes som om hensynet til foreldrenes rettigheter, enten de er klar over dem selv eller ikke, veier tyngst. Fordeling av fødselspermisjon er lovfestet, alle skal i barnehagen, skoledagen skal utvides – for at mor og far skal jobbe like mye. Dagbladets Marie Simonsen sier i sinn kjappe kommentar rett etter at nyheten sprakk, at motforestillingene er tøvete – at barnefamilier får i bøtter og spann i dette landet. Ja, vi har en god velferdsstat, men i disse spannene er fordelingen lik, ikke basert på ønsker og behov. Jovisst er det bra for barna og ha tidlig nærkontakt med sin far, og for de fleste å møte jevnaldrende i tilrettelagte rammer. Men langt fra for alle.

Den institusjonaliserte barndommen

Fra neste høst finnes ikke et reelt alternativ til institusjonsplassering av barna fra fylte 2 år. I realiteten er dette en institusjonalisering av barndommen fram til du når yrkesaktivitet. Du må være to i familien og minst én må tjene særdeles godt for at familier skal ha råd til å ha barnet hjemme deler eller hele uka, om det så bare er i perioder. Og velger du det, kan det fort bli en ensom opplevelse. Få andre barn og besteforeldre er sjeldent å treffe på. Flere kommentatorer har påpekt at dette er et sosialt eksperiment vi ikke kjenner rekkevidden av. I utgangspunktet var barnehagen en konstruksjon for at kvinner skulle komme ut i arbeidslivet, både i lys av likestilling og familieøkonomi. Men i moderniseringens navn har vi skapt et samfunn hvor jobben er i ferd med å ta over familielivet og barndommen. Vi er for full barnehagedekning, men den må kombineres med tiltak for redusert arbeidstid og mer fritid. For reelle alternativer for de som ønsker eller har behov for et annet løp fram til skolestart. Folk svarer i undersøkelser at de ønsker dette. Heller mere tid med barna sine, enn økte lønninger. Kostnaden er for stor for den enkelte som velger slik i dag.

Du kjenner ikke dine barn før du har møtt dem

Miljøpartiet De Grønne er et parti som setter menneskets behov i sentrum og i sammenheng med naturen. Som barn og mennesker har vi behov for trygghet, forutsigbarhet, tilhørighet og nærhet. Det passer ikke for alle at disse grunnleggende verdiene utøves på flere arenaer og kanskje minst av de som det er viktigst å knytte sterke bånd til. I enkelte tilfeller vil noen av disse barna senere i livet oppleve å få en diagnose, kanskje kunne det vært unngått med tidlig tilrettelegging, kanskje følger det etterhvert midler med. Uansett er dagens ordninger ikke nok for en familie å klare seg på.

Vi er enige i at kontantstøtten måtte endres og gjerne avskaffes i den formen som er og som kommer. Men alternativet til barnehagen kan ikke innskrenkes. De Grønne ønsker å innføre en borgerlønn som sikrer alle et minimum inntektsgrunnlag. SVs partisekretær Silje Schei Tveitdal er bekymret for hvem som skal passe på barn, unge og miljøet dersom SV kommer under sperregrensa. Det skal vi klare i felleskap, i kommunene, med varierte og fleksible løsninger. Ikke one-size-fits-all.

Hilde Opoku, Trondheim MDG

____________________________________________________________________________

Hilde Opoku er Trondheim MDGs andrekandidat ved kommunevalget 2011. Hun er utdannet statsviter, med fordypning i industriell økologi. Hilde mener all politikk også er miljøpolitikk, og har siden hun første gang ble innvalgt i Bystyret jobbet for å integrere miljøhensyn bredt i kommunene. Hun har initiert flere av de tiltakene kommunen i dag jobber ut fra for å spare energi, redusere forbruket og øke andelen økologisk mat servert i kommunen. Fra 2003 og ut 2010 satt hun som leder for Oppvekstkomiteen, men gikk over til Kontrollkomiteen når hun meldte overgang til Miljøpartiet de Grønne. Hun er opptatt av å styrke demokratiet og demokratiske prosesser, og har lagt grunnlaget for skolenes representasjon, som del av byens unges opplæringstilbud, i Ungdommens Bystyre.

Hilde vil i perioden jobbe for å styrke barneperspektivet i oppvekstpolitikken, videreutvikle den ambisiøse miljøpolitikken byen har starte med og sammen med partiet for øvrig videreføre MDG sin mangfoldige satsning på kulturarbeide i kommunen.