Miljøbyen Trondheim

Det er all grunn til å applaudere når APs stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul går inn for å utvikle Trondheim som miljøby. Plassering av nye viktige institusjoner innen klima og miljø i byen vår vil styrke allerede eksisterende forskningsmiljøer inne disse områdene.

Men den vanskeligste oppgaven er å sette ut i praksis den kunnskapen forskerne frambringer. Dette gjelder like fullt for Trondheim by som i verden forøvrig. Mange hevder med tyngde at vi allerede har den nødvendige kunnskapen for å utvikle et klimanøytralt samfunn – teknologien er utviklet men ikke tatt i bruk i tilstrekkelig omfang.

For Trondheims vedkommende er det et paradoks at vi har så mye avansert kunnskap om alternativer til dagens energisløsing samlet innen NTNU/SINTEF og beslektede miljøer, men likevel turer fram uten å ta denne kunnskapen i bruk. En av årsakene er de tette skottene som eksisterer mellom forskning og politikk. Det synes som avstanden fra Gløshaugen til Munkegata er tung å forsere.

Klimautvalget i Trondheim kommune har i flere år forsøkt å bryte ned murene mellom forskning og politikk, og ser nå at dette arbeidet begynner å gi resultater. Spesielt interessant er samarbeidet mellom NTNU og Trondheim Kommune om å utvikle en lavenergibydel på Brøset. Her er det meningen å ta i bruk de siste metodene for miljøvennlig byplanlegging og for å skape en framtidsrettet bydel som i tillegg til sine andre gode egenskaper ogs å kan bidra til å markere Trondheim som miljøpioner.

Ved Marintek på Tyholt man utviklet gassmotorer for busser og andre tunge kjøretøy som gir betydelige miljøgevinster i forhold til dieselmotorer. Drives slike busser med biogass fra organisk avfall blir utslippene av klimagasser og annen forurensing minimale.

I v årt naboland Sverige er slike kjøretøy tatt i bruk i stort omfang, mens vi i Trondheim har betydelige problemer med å opprettholde driften av et lite antall gassbusser. Det politiske flertallet i Trondheim har nå markert vilje til å ta i bruk biogass som drivstoff i byens busspark, men de statlige støtteordningen er fortsatt svake.

Det samme gjelder også på en rekke andre områder : viljen til handling må støttes med konkrete bevilgninger fra Stortingets side for å bli til virkelighet. Vi håper derfor at Gunn Karin Gjul og de øvrige stortingspolitikerne følger opp sine fagre intensjoner med bevilgninger slik at måletsetingen om å gjøre Trondheim til en ledende miljøby kan bli virkelighet.

Jan Bojer Vindheim (De grønne)

leder for klimautvalget i Trondheim Bystyre