MDG inngår sentrum-høyre samarbeid

29. september 2023

For første gang inngår MDG et samarbeid til sentrum-høyre her i Trondheim. Miljøpartiet De Grønne har funnet sammen med Høyre, Venstre, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. 

Her kan du lese hele plattformen.


Her er noen av høydepunktene:


Trondheim skal bli klimanøytral innen 2030. 

 • Trondheim skal bli klimanøytral innen 2030, og klimastrategien skal videreutvikles til å ha mer fokus på hvordan privat næringsliv kan bidra til mer klimakutt.
 • Utslippene fra avfallsforbrenning skal fanges og lagres i samarbeid med Statkraft og andre kommuner i regionen.
 • Samarbeide med næringsaktører om å sørge for at alle egnede kommunale flater dekkes med solceller.
 • Jobbe opp mot staten for å innføre forsøk med nullutslippssoner i nye utbyggingsområder, og for å få mulighet til å stille krav om utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet i privat regi.
 • Sette av flere parkeringsplasser til bildelingsordninger, og føre en restriktiv parkeringspolitikk hvor vi blant annet reduserer antall parkeringsplasser ved nybygg.
 • Bruke innkjøpsmakten strategisk for å nå kommunens overordnede klima-, samfunns- og bærekraftsmål.
 • Legge til rette for mer gjenbruk og deling av varer og tjenester. Der det er mulig skal vi gjøre det enklere for kommunale virksomheter å velge brukt framfor nytt i anskaffelser.

Ta bedre vare på naturen i og rundt byen

 • Arealnøytralitet skal ligge til grunn for byutviklingen, og vi skal etablere naturbudsjett og -regnskap som styringsverktøy.
 • Satse på naturrestaurering, inkludert beplantning på bebygd areal.
 • Verne naturområdene ved Fuglmyra/Steintrøa for utbygging, og kun gjennomføre nødvendig vedlikehold og skånsom oppgradering av eksisterende sti- og løypenett. 
 • Området fra Ringve museum til Ringvebukta, mellom Lade allè og fjorden får status som friluftslivsområde i kommuneplanens arealdel, samtidig som det utredes hvordan Norges første bynaturpark kan etableres. Det skal ikke bygges nytt, utover på tomter som er ferdigregulert eller allerede bebygd.
 • Tillermarka bevares, gjennom å gjenopprette rød strek fra KPA før 2013 og tilbakeføre til LNF-R. 

Bilfritt byliv. Midtbyen åpnes for byliv, kollektiv, sykkel og gange.

 • Gradvis erstatte gjennomgangstrafikken og gateparkeringen i sentrum, med flere bilfrie gater og soner som kan fylles med byliv.
 • Frigjøre deler av Munkegata og flere andre gater og byrom i tilknytning til Torget og Nordre gate for et mer levende byliv.
 • Etablere et skeivt byrom og regnbuegater.
 • Tilby rimeligere gategrunnsleie i Midtbyen.

 

Bedre og billigere kollektivtransport.

 • Flere avganger på bussen, særlig i ytre bydeler
 • Innføre nye og mer fleksible enkeltbilletter, som blir billigere jo oftere man reiser.
 • Kutte kollektivprisene for studenter
 • Arbeide for å forlenge Gråkallbanen
 • Arbeide for å innføre bytog på strekningen Skansen, Marienborg, Lerkendal, Leangen, Lademoen og Sentralstasjonen.

Trappe opp satsingen på gange, sykkel og trygge skoleveier 

 • Kommunal plan for sykkeltiltak skal gjennomføres som planlagt, gjerne raskere om mulig. 
 • Redusere fartsgrenser i nærheten av skoler og barnehager der det er nødvendig for å sikre at flest mulig unge skal kunne gå og sykle trygt hele året.
 • Gjøre det enklere å ferdes i byen for alle aldersgrupper ved å gjøre byen mer universelt utformet og satse på økt vinterdrift.
 • Trappe opp vedlikeholdet av kommunale veier, også gang- og sykkelveier.

Bærekraftig mat

 • Løfte fokuset på mat og helse i samarbeid med matkultursentrene og skolehager.
 • Videreføre prøveprosjektet med gratis skolemat på Lilleby skole, evaluere dette og vurdere å innføre et nytt prøveprosjekt med gratis skolemat i bydeler tilknyttet områdesatsingene. Det skal gjøres på en bærekraftig måte, gjerne i samarbeid med lokale matprodusenter og restaurant- og matfag ved de videregående skolene.
 • Lokal matproduksjon skal stimuleres til variasjon innen produksjonsmetoder og gi økt selvbergingsgrad i regionen.
 • Mattilbudet i kommunen skal være sunt, bærekraftig og benytte lokale ressurser.

Sosial boligpolitikk

 • Bruke erfaringene fra blant annet Bopilot, Svartlamon og boligstiftelsens prosjekter på Mellamon og Yrkesskolevegen for å etablere en tredje boligsektor. Sektoren vil befinne seg i skjæringspunktet mellom kommunale boliger og det kommersielle leiemarkedet. Målet med tredje sektor er å sikre gode, trygge allmennboliger med langsiktige kontrakter.
 • Åpne for at Studentsamskipnadens boliger og andre boliger med ideelt formål gis fritak fra eiendomsskatt.
 • I større grad bruke tilsynsmakt og regelverk, for å unngå ulovligheter i bolig- og eiendomsbransjen.
 • Tilby varierte boformer for eldre, herunder mer tilpasning av egen bolig, seniorboliger, bokollektiv og demenslandsby i samarbeid med private aktører.
 • Bruke eierskapet i Nyhavna til å utvikle en nyskapende bydel, hvor det også er rom for boligsosiale tiltak.

Demokrati

 • Holde politikere etterrettelige gjennom sterk innsynsrett, åpenhet om økonomiske interesser, og streng håndheving av habilitetsregler og karanteneperioder.

Enklere NAV

 • Gjennomføre pilotprosjektet “Et enklere Nav” for bedre oppfølging av ungdom utenfor utdanning og arbeid, med mål om et enklere og mer tillitsbasert NAV.
 • NAV skal bli enklere og mer tillitsbasert. Flere yngre voksne skal få tid og riktige verktøy for en bedre vei inn i fellesskapet.

 

Dette var bare noen av høydepunkter. Her kan du lese hele plattformen