Kommuneprogram 2011-2015

Grønn by  * Grønn oppvekst * Grønn omsorg

Det grønne i røgrønt. Bybanen i bakgrunnen.

Program 2011-2015  Miljøpartiet De Grønne i Trondheim

Dette er den korte versjonen av kommuneprogrammet vårt. For den fullstendige versjonen, se valgkampsidene for 2011 her.

 

De Grønne har vært med i bystyret i  Trondheim siden 1991. Våre toppkandidater i år er:

1: Jan Bojer Vindheim (1945)   Kattem

2:  Hilde Opoku (1968)  Byåsen

3:  Ruca Maas (1979), Lademoen

4: Jonas Blomberg Ghini (1990)  Tempe


Miljøpartiet De Grønne  legger økologi  og medmenneskelighet til grunn for all vår politikk. Vi vil integrere disse verdiene i alle Trondheim kommunes aktiviteter og tjenestetilbud.

De Grønne har vært pådriver for en helhetlig miljøpolitikk i det rød-grønne samarbeidet. Vi har ledet arbeidet med  kommunens klimahandlingsplan,  lagt om byens busser til miljøvennlig drivstoff, og fått i gang arbeidet med en lavutslippsbydel på Brøset.

De Grønne har vært med på å redusere antallet bostedsløse i Trondheim og å øke sosialsatsene. Vi har dessuten gitt byen en ny ishall på Leangen og  tatt initiativene til Trondheim kommunes arbeid for rettferdige og miljøvennlige innkjøp.

De Grønne vil styrke kommunens innsats for medmennesker fra andre land, og utvide det internasjonale vennskaps-arbeidet.

Vi i De Grønne ønsker å fortsette det viktige arbeidet med å sette menneskelige og miljøvennlige hensyn foran mål om økonomisk vekst.

De Grønne i Trondheim   –  det grønne i rød-grønt


 

Kommunal organisering

Kommunens tjenester må være lett tilgjengelige og informasjonen må være åpen og tydelig. De Grønne vil øke borgernes innflytelse og bruke kommunens ressurser til å styrke miljøvern i bred forstand.

 

– De Grønne tar avstand fra privatisering av offentlig infrastruktur som vannverk, kinoer og renholdsverk.

– De Grønne vil jobbe for at kommunen reduserer bruken av private vikarbyråer og inkassobyråer.

–  De Grønne vil være en garantist for at byens nåværende trehusbebyggelse bevares.

 

Byutvikling

De Grønne vil ha en byutvikling som tar hensyn til helse og miljø. Vi vil stille krav til energibruk, kollektivdekning, friarealer og annen infrastruktur ved all byutvikling.

– De Grønne vil bygge bybane over Bakke Bru til Valentinlyst, Brøset og Dragvoll.

– De Grønne vil gjøre Midtbyen til miljøsone der bare kjøretøyer med lave utslipp har adgang.

– De Grønne vil anlegge ny godsterminal  i fjellhall mellom Ila og Klett.

 

Sosial- og helsepolitikk

De Grønne vil bekjempe nyfattigdom og økte sosiale skiller. Publikumsrettede virksomheter må pålegges universell utforming, slik at mennesker med funksjonshemninger har uhindret adgang.

– De Grønne vil arbeide for at det blir bygget flere studentboliger og at antallet kommunale utleieboliger økes.

– De Grønne vil heve økonomisk sosialhjelp til statens satser.

– De Grønne vil øke bemanningen på sykehjem og andre helseinstitusjoner.

– De Grønne ønsker mindre fokus på medisinbruk i helsevesenet, og mer på forebygging og alternative behandlingsformer.

– Omsorgen for narkomane må forbedres og integreres i det generelle helsetilbudet.

 

Oppvekst

Grønn oppvekstpolitikk tar utgangspunkt i barnas grunnleggende behov, som samvær og tilhørighet. Økt institusjonalisering av barndommen forrykker viktige sosiale bånd. De Grønne er fornøyd med at Trondheim har full barnehagedekning, men vi ønsker større fleksibilitet. Vi tror ikke heldagsskolen hvor fritids- og kulturaktiviteter i stadig større grad skal legges inn  er veien å gå.

– De Grønne vil fortsette det viktige miljøarbeidet som gjøres av og for barn og unge i byens skoler og barnehager

– De Grønne vil ha en  øvre grense  for elevtallet på barne- og ungdomsskoler.

– De Grønne ønsker en økning av antall spesialpedagogisk ansatte.

– De Grønne ønsker å involvere skolene ytterligere i bevisstgjøringen rundt overforbruk, forbrukspress og reklame.

– De Grønne vil innføre skolemåltid basert på økologiske råvarer, frisk frukt og grønnsaker. Vi vil ha brusautomatene bort fra skolen.

– De Grønne ønsker å styrke kulturskolen som arena for integrering av barn og unge med ulik sosial og kulturell bakgrunn.

 

Kultur

De Grønne setter menneskelige verdier foran økonomisk vekst. Vi vil jobbe for at kommersielle interesser får mindre plass i det offentlige rom, og vil rydde veien for at lokal kunst og kultur blir mer synlig i bybildet. Vi ønsker å løfte det kulturbaserte næringslivet  i dialog med det profesjonelle kunstfeltet, næringslivsaktører og offentlige medspillere.

– De Grønne vil unngå at kunst og kulturfeltet byråkratiseres. Vi vil jobbe for at pengene går til kunstproduksjon og skapende arbeid, og at søknadsrutiner og tildelinger må forenkles.

– De Grønne vil legge til rette for flere atelier- og kunstnerverksteder.

– De Grønne vil integrere kulturarbeidet  i den generelle byutviklinga.

 

Idrett og friluftsliv

De Grønne vil at flest mulig skal kunne drive idrett på sitt eget nivå. Idretten må også legges til rette for barn og unge med særskilte behov.

– De Grønne vil sikre at byens sti- og løypenett blir vedlikeholdt.  Vi vil  øke samarbeidet med frivillige lag og foreninger.

– De Grønne ønsker at de nye trenings-fasilitetene på Granåsen skal gi tilbud til barn og unge som har behov for tilrettelagt trening.

 

De Grønne i Trondheim

www.mdg.no/trondheim

epost: trondheim@mdg.no