Klimaeffekter av transportpakka

av Jan B. Vindheim (MDG), leder for klimautvalget

Miljøpartiet De Grønne valgte å slutte seg til samarbeidet til tross for at vi er uenige i noen av prioriteringene det bygger på. Dette gjør vi fordi den også gir anledning til å gjennomføre noen av våre programposter. Avtalen fører selvsagt ikke til at klima- og miljøproblemene i Trondheim løses en gang for alle, men den inneholder mange elementer som fører i riktig retning.

Det blir lagt til grunn for avtalen at klimagassutslippene fra transportsektoren i Trondheim skal reduseres med 20 % over en tiårsperiode, Når vi veit at utslippene i samme periode antas å øke med 20 % hvis det ikke blir satt inn avbøtende tiltak, blir det klart at bystyrets målsetting er ambisiøs, ikke minst fordi pakka omfatter flere store veiprosjekter til en samlet sum av rundt 3 milliarder kroner. Slike nye veier gir økt kapasitet i veinettet som også må avbøtes dersom målet om reduserte klimautslipp skal oppnås.

Den mest opplagte måten å redusere utslipp fra biltrafikken på er å få trafikken over på andre transportmidler. Derfor omfatter miljøpakka en kjempesatsing på gang og sykkelveier og en lang rekke tiltak for å styrke kollektivtrafikken. Men heller ikke kollektivtrafikken er utslippsfri. Dieseldrevne busser skaper betydelige utslipp av helsefarlige mikropartikler, de skaper støy og de virvler opp betydelige mengder veistøv.

Pakka som er vedtatt omfatter derfor en rekke tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig. Dieselbussene skal pålegges å følge de strengeste utslippskravene fra EU, Euro 5, og det skal innføres hybridbusser som kjører på elektromotor i utsatte områder. I løpet av få år vil kommunen også komme i gang med produksjon av biogass fra husholdningsavfall og andre kilder. Busser og andre kjøretøy som bruker biogass sliper ikke ut de mikropartiklene som gjør dieselkjøretøyene så helsefarlige. De bråker dessuten langt mindre enn dieselkjøretøyer gjør. Sist men ikke minst er biogass et tilnærmet karbonnøytralt drivstoff, det vil si at kjøretøyer drevet med biogass ikke bidrar til drivhuseffekten.

Utbygging av den skinnegående persontransporten rundt byen inngår også blant de positive elementene i pakka. Sporveien skal forlengs til Piren allerede til neste år, og kommunen vil gå i dialog med NSB og Jernbaneverket. I første omgang er planen å bygge et vendespor på Leangen slik at Stavne-Leangen tunnelen tas i bruk til en jernbanering rundt Midtbyen. På noe lengre sikt håper man å kunne samordne jernbanen og sporveien til et banesystem som kan binde bydelene sammen.

Slike positive tiltak vil de fleste se nytten av, men de er ikke gratis. For å kunne finansiere dem har de samarbeidende partiene lagt dem inn i ei pakke som også omfatter drivstoffavgifter og innkrevingspunkter rundt de store nye veianleggene. Uten en slik finansiering ville det hverken blitt mulig å gjennomføre disse veiprosjektene eller de miljøtiltakene som er nødvendige for å forhindre store negative konsekvenser av dem.

Rådmannen anslår at tiltakene i transportpakka kan redusere klimautslippene fra transport med rundt 12 %. Det er langt mindre enn målsettinga, men avtalen omfatter fortløpende evalueringer og muligheter for sette inn nye tiltak underveis Det er derfor all grunn til en forsiktig optimisme: Trondheim har med denne pakka begynt å ta klimautfordringen på alvor.