Hva skjer i Innherredsveien?

Mange har de siste ukene engasjert seg i en debatt om hvordan Innherredsveien skal se ut i framtida. Enkelte har hevdet at formannskapets vedtak i saka vil føre til fjerning av 30 trær fra Lamoparken og elendige forhold for sykkeltrafikken, og Miljøpartiet De Grønnes syn er blitt etterlyst.
superbuss_solsiden
Vi synes naturligvis det er flott at folk engasjerer seg i utvikling av byen vår, men det hadde vært en fordel om debatten holdt seg til realitetene i saka. La oss derfor få slå fast at detaljene i utforminga av Innherredsveien først vil bli fastsatt i neste runde. Og at det ikke forutsettes hverken større veibredde eller fjerning av trær.

For De Grønne er det viktig å sikre et attraktivt og sammenhengende nettverk av sykkelbaner, fortau og gangveier. Dette står ikke i motsetning til en framtidsretta satsing på kollektivtrafikken. Med forventet befolkningsvekst må kapasiteten i kollektivsystemet økes kraftig.

Flertallet ønsker at konseptet Superbuss skal være Trondheims hovedløsning. Miljøpartiet De Grønne legger vekt på at bybanesystemer har en langt større effektivitet og kapasitet. Vi har klart å holde muligheten åpen, og venter i spenning på den kommende utredninga av mulig bybane i tunnel fra Buran til Valentinlyst og videre til Dragvoll.

Det har vært store forventninger både blant oss politikere og i (øst)byens befolkning om at Innherredsveien skal bli en miljøgate når Strindheim-tunnelen åpnes. Tidlige illustrasjoner viste den velkjente og forførende idyllen: grønne trær, jublende barn og ikke en bil å se. Når det kommer til den harde virkeligheten blir det derimot annerledes.

Biler og busser som skal betjene Østbyen må fortsatt gå i dagen. Diskusjonen om hvordan man skal få bussene ned i tunnelen har vært heftige, antallet busser det har vært realistisk å fjerne fra Innherredsveien har vært få. Det er ikke realistisk mulig å fjerne hverken alle biler eller flertallet av busser fra den nye miljøgata i Innherredsveien.

Fra Mellomveien til Strindheim forutsettes det ikke hverken firefelts vei eller midtstilt kollektivfelt. Diskusjonen dreier seg altså bare om Innherredsveien forbi nedre Elvehavn.

Uansett om det er superbuss eller bybane man vil ha, så må strekningen mellom Bakke bru og Solsiden ha en kollektivtrasé med høy standard; plattformer, billettautometer osv. Dette innebærer ingen utvidelse av dagens gate; og det er verdt å peke på at både fotgjengere og syklister stort sett ferdes i sidegatene; mange bruker jo for eksempel Blomsterbrua. Forslaget om å stenge strekningen fra Nonnegata til Dyre Halses gate for biltrafikk er interessant, men neppe realistisk i denne omgangen.