Fotocredit: Eline Hansen Næset

Grønne gjennomslag i 2023-budsjettet

Neste års budsjett er fullt av gode, grønne gjennomslag. Her kommer en oppsummering.

22. desember 2022

Klima

Økt innsats for klimaet! Vi har fått satt av 16 ekstra millioner til klima- og miljøenhetens driftsmidler neste år og åtte ekstra millioner per år videre i budsjettperioden. Dette kommer på toppen av tidligere satsinger. Tiltak som gir størst utslippskutt skal prioriteres. Målet er 30 % reduksjon i klimagassutslipp (i forhold til 2009) i 2023, på vei mot det mer langsiktige målet om klimanøytralitet. 2023 er rett rundt hjørnet, og vi må øke innsatsen.

Bydelsbasseng Moholt

Endelig bydelsbasseng på Moholt! Vi stilte spørsmål om hvor tidlig byens befolkning kunne få et svømmebasseng på Moholt gitt at finansieringa var på plass. 2027 var svaret, så vi la pengene på bordet. Dette er et idrettsformål som kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse fordi svømmebasseng gjerne brukes av en del folk med et ellers lavt nivå av fysisk aktivitet.

Miljøkrav i Granåsen

Når det skal bygges fotballhall i Granåsen må det stilles miljøkrav. Vi setter disse forutsetningene og fikk sikra penger til dette i budsjettforhandlingene:
🌿Kostnaden holdes nede ved at det gjøres nye vurderinger for av arealbehov til tribuner og lager, samt at det ses på ytterligere arealeffektivitet.
🌿Det stilles høye krav til energieffektiv drift, og det skal legges til rette for dette i planlegging- og byggeprosess. Bruk av varmegjenvinning fra snøproduksjon, grunnvarme og solceller skal vurderes, og det som er mest hensiktsmessig skal etableres. Kommunedirektøren bes komme tilbake til formannskapet for valg av energiløsning i egen regi eller bruk av andre aktører.
🌿Hallen oppgraderes fra TEK17 til passivhusstandard tilpasset bygningens formål.
🌿Det settes krav til byggstandard tilsvarende BREEAM Very Good.
🌿Det etableres grønne tak på takflater som ikke skal benyttes til strømproduksjon av solceller.
🌿Hallen skal ha trekledning på 50 % av fasade i henhold til krav om bruk av tre i formingsveileder.
🌿Bygge- og anleggsplassen skal være mest mulig utslippsfri.

Oppgradering av skoler

Oppgradering av skolebygg! I tillegg til at vi setter av oppstartsmidler til en ny skole på Lade, investerer vi 40 millioner kroner ekstra i teknisk oppgradering av eksisterende skolebygg gjennom de neste fire årene. Dette er bra for elever og ansatte ved flere skoler med behov for oppgradering. Dessuten vil energiforbruket i byggene bli mindre. En vinn-vinn-situasjon!

Bemanning i skolen

Årlig skal 10 millioner kroner ekstra gå til mer bemanning i skolen. I tillegg til pedagoger vil vi ha miljøarbeidere og miljøterapeuter for å sikre elevenes psykososiale skolemiljø. Den tverrfaglige kompetansen skal brukes best mulig, og flere skal tilbys heltidsstilling.

Utslippsfrie byggeplasser

Bygge- og anleggssektoren står for 20 % av klimagassutslippene i Trondheim, disse utslippene er det viktig å kutte. Vi anerkjenner likevel at dette er en omlegging som koster penger, vi har derfor satt av 70 millioner kroner ekstra de neste fire årene for å sørge for at vi når målsettinga vår, også i små prosjekter.

Støtte til Vitensenteret

Vitensenteret i Trondheim er i ferd med å vokse ut av lokalene sine, og vi vil støtte dem når de nå vurderer å etablere seg med mer plass på Nyhavna. De forteller at de opplever økende interesse fra skoler, næringsliv og øvrig publikum, og vi mener det de tilbyr er kjempeviktig for både byen og regionen rundt.

Vi bevilger 1,5 millioner til forprosjektet som skal utrede flytting til Nyhavna. Målet er at Vitensenteret skal være et visningsrom for teknologihovedstaden Trondheim. I tillegg kan et samarbeid med Norsk havteknologisenter være spennende og støtte opp under havromsatsingen.

Økt byliv og gode nærmiljø

Gjennom midler til miljøtiltak i bydelene vil vi bidra til gode nærmiljø for folk og skape mer liv i gatene. Vi forlenger arbeidet med prosjektet økt byliv gjennom 2023. Samtidig utvides arbeidet til å omfatte miljøtiltak også i bydelene utenfor midtbyen. Intensjonen er å bidra til gode nærmiljø for folk og å skape mer liv i lokale bydelssentrum.

Arbeidstiltak

Sammen med de rødgrønne sikrer vi arbeidstiltak drevet av Kirkens bymisjon retta mot unge voksne, og vi overfører midler til Brygga for å sikre oppfølging av bedre tilknytning til arbeidslivet for unge rusavhengige. Dette er et av flere tiltak for å unngå at ungdom faller utenfor.

Spesialpedagogikk i barnehagene

Alle barn skal få sine behov dekt i barnehagen. I dette budsjettforslaget er vi glade for at midler til å omstille barnehagene til ny modell for spesialpedagogikk med 15 millioner videreføres også i 2024. Innføring av ny modell krever en ekstra innsats i en overgang. Med denne nye modellen vil klynger med barnehager samarbeide om spesialpedagog, og tjenesten kan bli både mer tilgjengelig og treffsikker. Vi har et arbeidsgiveransvar overfor de ansatte i barnehagene og spesialpedagogene gjennom denne omstillinga, og vi må sørge for at barns rettigheter ivaretas.

Gratis skolemat

Forsøket med gratis skolemat på Lilleby forlenges! I løpet av det neste året vil vi få belyst mulighetene for innføring av gratis skolemat på flere skoler eller utvalgte trinn. Vi håper at dette bygger fellesskap og ber om at elevene tas med i evalueringa av forsøket.

Økt energieffektivisering

For å øke innsatsen på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse hos kommunen, tilfører vi 46 millioner ekstra i fireårsperioden! Eiendomstjenestene tilføres midler for å redusere energiforbruk gjennom god styring, overvåkning, energisparingstiltak, brukermedvirkning, solceller, varmepumper og ny teknologi. Dette kan etter hvert redusere kommunens kostnader til strøm og dermed husleie i kommunale boliger.

Matsentralen

Vi er veldig glade for å styrke Matsentralen Trøndelag gjennom kommunebudsjettet! Tilskuddet til Matsentralen økes med 300 000 kroner per år for å støtte en utvidelse av kapasiteten deres. Matsentralen gjør en kjempeviktig jobb med å fordele overskuddsmat fra matvarebransjen til ideelle organisasjoner. Vi sørger med dette for at matsentralen får nok penger til å utvide lageret sitt.

Rask psykisk helsehjelp

Vi må sikre at folk får den hjelpa de trenger! Behovet for psykisk helsehjelp øker i befolkninga, og det er viktig for oss at alle som plages med symptomer på psykisk sykdom får hjelp raskt. Derfor styrker vi lavterskeltilbudet med rask psykisk helsehjelp.

Mer til kunst og kultur

Vi følger kunst- og kulturplanen! Blant annet økes det generelle tilskuddet til kunst og kultur. En varig løsning for drift av arbeidsfellesskap skal også vurderes.
I tillegg gir vi tilskudd til noen enkeltaktører. Et eksempel er Sjiraffen Kultursenter som gir et viktig bidrag til å skape mangfold ved at folk med funksjonsvariasjoner deltar i kulturlivet.

Sosial boligpolitikk

Vi vil gjenreise den sosiale boligpolitikken! Tidligere har bystyret vedtatt utvikling av en tredje boligsektor for at flere skal kunne bo rimelig. Nå oppretter vi ei stilling for å sette denne sosiale boligpolitikken ut i livet. Prosjektet skal gå over to år og benytte erfaringene fra Bopilot.

Helseinnovasjon

Vi må finne løsninger på de langsiktige ressursutfordringene innen helse. Det etableres derfor et 2-årig forskningsprosjekt knytta til Norwegian Open AI Lab (NAIL) i samarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU.

Human ruspolitikk

Vi etterlyser oppfølging av lokal rusreform for at problematisk rusmiddelbruk skal møtes med fordomsfri omsorg og ikke sanksjonære tiltak. Rådgivningstjenesten, rusomsorgen og det forebyggende arbeidet må sikres tilstrekkelige midler til å håndtere arbeidsoppgavene.
Nå må vi også få på plass det brukerrommet som har vært vedtatt ei stund. Vi setter av penger og forventer at det skal være i drift til sommeren. Å kunne ta rusmidler, som noen er avhengige av, i trygge omgivelser forebygger livsfarlige overdoser. Dette er viktig, fordi vi har ingen å miste.

Arbeidsmiljø

En stor del av kommunens tjenester produseres ved at folk jobber med folk. Slikt arbeid med høye emosjonelle krav kan på den ene sida være veldig meningsfullt. På den andre sida kan det gi risiko for økt sykefravær. For å utvikle treffsikker HMS for kommunens arbeidsplasser med høye emosjonelle belastninger styrker vi arbeidsmiljøenheten.

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være et likestillingsverktøy for folk med nedsatt funksjonsevne. Vi har lagt inn ei føring til budsjettet om at vi ikke ønsker noen innstramming av praksis for tildeling uten at relevante organisasjoner involveres. Hensikten er å utvikle en felles forståelse og retningslinjer for hvordan ordninga skal fungere.

Flere helsesykepleiere

Vi øker antallet årsverk med helsesykepleiere i skolehelsetjenesten fra 2023 for å nå Helsedirektoratets nasjonale anbefaling i takt med befolkningsendring. Vi styrker også barne- og familietjenesten.

Beredskap

Beredskapen bør styrkes. Vi er opptatt av at bemanninga ved Trøndelag brann- og redningstjeneste er i tråd med forskrift og ber kommunedirektøren følge dette gjennom dialog om budsjett med det interkommunale selskapet.

Inndekning

Noen budsjettgjennomslag handler om å skrinlegge dårlige ideer. Flere av satsningene våre er fordi vi likevel ikke bygger Ust urne- og gravlund på prima matjord (hurra!) og at vi heller ikke bruker så mye penger på å tilrettelegge for bilparkering i Riddervolds gate.