Fotocredit:

Grønn politikk er for alle

… også for de med funksjonsvariasjoner. Stine Børø Szell forklarer hvorfor.

5. september 2023

Miljøvennlig transport for alle

For oss i MDG er det en kampsak å gjøre miljøvennlige måter å reise på mer tilgjengelig for folk med funksjonsvariasjoner.  

Billig og bedre kollektiv

Vi vil at busser, trikker og tog skal være billigere og at de skal være universelt utformet slik at alle kan bruke dem og komme seg på uten å måtte trenge assistanse. MDG har også kjempet for mer penger til å gjøre områdene rundt bussholdeplassene i byen mer universelt utformet, slik at alle faktisk kan komme seg til bussen. 

Bedre sykkelveier for alle

Å sykle mer er bra for både miljøet og helsa. Folk som sykler sier at de blir gladere og får mer energi. Men noen steder i Trondheim er det skummelt å sykle fordi sykkelveiene er dårlige eller fordi sykkelveiene plutselig slutter og du må sykle sammen med bilene. Det vil vi forandre! 

Hvis vi får bedre sykkelveier som alle kan bruke, kan flere bli med og sykle hver dag. Det kan også hjelpe de som har vanskeligheter med å gå eller kjøre bil til å bli mer mobile. Vi tror dette kan gi mange mulighet for å bevege seg friere. Bedre sykkelveier vil dessuten være bra for gående fordi da trenger ikke syklistene bruke gangfeltet. MDG vil også styrke ordningen med aktivitetshjelpemidler, spesielt for de over 26 år. Dette kan f.eks. være spesialtilpassede sykler. 

Bilfritt Midtbyen, men flere HC-parkeringsplasser

MDG ønsker å få til en bilfri Midtbyen før 2030. Det betyr mindre trafikk og mer kafeer, lekeplasser, parkområder og ting som skjer i gatene. Trafikk kan være stressende og forstyrrende. Den bråker, er i veien og kan være farlig. Trafikk forurenser også luften og gjør det vanskelig for noen å puste. Vi tror at hvis vi fjerner trafikken fra Midtbyen, vil det bli bedre for de som går eller bruker rullestol. 

Hvis vi fjerner de fleste bilene fra Midtbyen blir det enklere for de som MÅ bruke bil. Det kan være folk som skal levere varer, taxi og de som har HC-bevis. Vi ønsker å ha flere HC-parkeringsplasser i Midtbyen, og at det skal bli enklere for flere å få HC-parkeringsbevis.  Dette kan hjelpe eldre og andre som har problemer med å gå. 

Vi vil også at ordningen med bilstønad skal gjøres tilgjengelig for flere og at elbiler som være en del av ordningen.

Skole, utdanning og arbeid

Skole og barnehage

MDG mener dette er viktig å prioritere for at barn og unge med funksjonsvariasjoner skal oppleve et godt tilbud i barnehagene og skolene i Trondheim:

 • Innføre gratis, sunn og miljøvennlig skolemat. Skolemat kan hjelpe oss å konsentrere oss bedre og utvikle oss. Det skaper også mer fellesskap når alle spiser sammen, og det er rettferdig slik at alle får samme mat uavhengig av hvor god råd de har.  
 • Gjøre alle skolebygg universelt utformet og tilpasse dem slik at alle elevene kan være med på aktiviteter ute og inne
 • Styrke spesialpedagogikken i barnehage og skole. Vi tror det er viktig for å sikre at alle barn og ungdommer uansett funksjonsevne skal få dekket sine behov. Da må også kvaliteten være god, dvs. at det bør være utdannede pedagoger som gir hjelpen, ikke ufaglærte assistenter. 
 • Opplæring av ledelsen og av de ansatte i hvilke rettigheter barn med funksjonsvariasjoner har, og hvordan skolen kan tilrettelegge
 • Få på plass flere alternative opplæringsarenaer. Vi vil at elever som har behov for variasjon fra ordinær klasseromsundervisning skal ha mer å velge mellom, og at det skal være kvalitet i tilbudene
 • Kvalitetssikre skoleskyssordningen. Det skal ikke være slik at barn og ungdom går glipp av undervisning eller fritidstilbud fordi taxien kommer for sent. 

Videregående skole og utdanning

MDG mener dette er viktige punkter for at elever med funksjonsvariasjoner skal få et bedre tilbud i videregående skole og utdanning:

 • Overgangen mellom ungdomsskole og VGS må bli bedre. Jo mer den nye skolen vet om eleven, desto mer kan de tilpasse undervisningen og ha alt klart før skolestart. 
 • Oppfølgingen underveis er viktig, som tilpassede opplæringsplaner og veiledning på bedriften der eleven har praksis om hvordan de best kan inkludere. 
 • Etter at elevene er ferdig med fagbrev kan man ha en egen mentorordning for å få ekstra støtte. 
 • Funksjonsassistanseordningen bør kunne brukes mer sømløst mellom når personer er i utdanning og når man går over til arbeidslivet. Flere bør få assistanse i skolen, når de er lærlinger og når de er i praksis. 
 • Utdanning bør kunne brukes mer som arbeidstiltak. Vi vil fjerne regelen som sier at man må være over 22 år og at utdanningen bare kan vare i maks tre år, for at det skal bli godkjent som arbeidstiltak. Dette vil gi flere muligheten til å fullføre lengre utdanninger og ha mer fleksibilitet i studieperioden, for eksempel til å kunne ta deltidsstudier.
 • Vi vil også fjerne den helt tullete regelen som sier at studenter med funksjonsnedsettelser ikke kan ha frivillige verv ved siden av studiene. Det er viktig å ha verv på CV-en, og denne regelen stopper mange fra å være med i demokratiet og samfunnet. Vi trenger flere mangfoldige stemmer i politikken, ikke færre. 

 

Arbeid

MDG har tro på at disse tiltakene kan hjelpe flere med funksjonsvariasjoner ut i jobb: 

 • Mer bruk av varig tilrettelagt arbeid (VTA) for de som får uføretrygd 
 • Utvide ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet slik at flere kan få det, og samordne den med andre assistanseordninger som BPA
 • Mer meningsfull opplæring og individuell støtte for de som trenger hjelp til å finne et yrke som passer
 • Å legge til rette for mer fleksible avtaler der det ikke alltid må være krav om at jobben må gjøres på full tid, sånn at også de som kan jobbe noen dager eller timer i uka kan søke på en jobb. 
 • At flere får BPA-timer når de studerer, slik at de klarer å fullføre utdanningen sin
 • At flere steder i kommunen får en IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv). En IA-avtale krever at arbeidsplassen må tilpasse seg slik at folk med funksjonsvariasjoner kan jobbe der på lik linje med andre.

Å bo og leve

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Alle mennesker er forskjellige, og derfor trenger de ulike tjenester. Behovene kan dessuten endre seg over tid. MDG mener at BPA er en viktig tjeneste å verne om nettopp fordi den er brukerstyrt. BPA-ordningen er fleksibel og tilpasser seg til ulike behov. 

 

Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha mulighet til å delta likeverdig i samfunnet. MDG mener at denne muligheten reduseres hvis kommunene ikke tilbyr BPA som et verktøy for frihet og likestilling, slik det var ment å være. Vi mener at BPA ikke bør se på en som en helse- og omsorgstjeneste, og ønsker å flytte det ut av helselovgivningen nasjonalt.

 

Bo- og aktivitetstilbudet

Revisjonsrapporten fra BoA viste at det var flere ting som ikke var tilfredstillende. MDG mener dette er det viktigste å få gjort i BoA akkurat nå:

 • Mer penger til flere ansatte, men dette løser bare noen av problemene på kort sikt
 • Prosjekt som handler om å rekruttere riktig kompetanse på lang sikt. Hvis kvaliteten skal bli bedre må vi ha folk med riktig kompetanse inn, men det tar tid å få tak i dem. Det er også viktig å holde på de ansatte man har, og da spiller for eksempel turnus en stor rolle. 
 • Prosjekt som handler om rekruttering og kursing av flere avdelingsledere. Det har vært store problemer med sykefravær og at folk slutter, og deler av det handlet om at det var for få ledere som hadde for mye å gjøre
 • Kompetanseheving blant de ansatte når vi har fått stabilisert tjenesten og det ikke er like stor turnover
 • Å bygge flere varierte og spesialiserte botilbud slik at alle kan finne et tilbud som passer til deres behov
 • Mer og bedre pårørendeinvolvering. Her viser årsrapporten fra Ombudet for oppvekst og utdanning at noe av samarbeidet mellom pårørende og kommunen har blitt bedre, så vi må gjøre mer av det som funker

 

Tilrettelagte boliger

CRPD artikkel 19 slår tydelig fast at det er en menneskerett å få velge hvor og med hvem man vil bo. MDG ønsker å oppfylle denne rettigheten, og vi har engasjert oss spesielt i at unge med assistansebehov ikke må bo på sykehjem, hvis de ikke vil det selv. 

Hvis det skal være reell valgfrihet må det være nok alternativ å velge mellom. MDG vil ha forskjellige typer boliger som passer til ulike behov, for eksempel ønsker vi mer av dette:

 • Boliger med personalbase, leiligheter i et vanlig borettslag der en av leilighetene har ansatte som er tilgjengelig for beboere. 
 • Spesialboliger for de som har en del fysisk utagering. Her trenger vi boliger som tåler å “bli herjet med” og som føles trygge for både beboerne selv som utagerer og de ansatte. Vi vet at vi mangler boliger i dag som er godt nok tilpasset til dette.
 • Tilpasse boliger for de som trenger assistanse hjemme, slik at flere kan bo hjemme hvis de ønsker det. Dette kan f.eks. være å bygge om boligen slik at man kommer seg rundt med rullestol uten å trenge assistanse. 

Akkurat nå er det for få boliger, og mange venter på å få en bolig som passer for dem. Vi må løse det problemet først. 

På lang sikt tenker vi at det er lurt å bygge flere boliger enn det som trengs. Da vil det være flere boliger å velge mellom. 

Det blir også lettere å sette sammen bofellesskap med mennesker som passer godt sammen. Dette vil gjøre driften bedre og mer effektiv, og vi er sikre på at både kvaliteten på boligene og tjenestene kommunen tilbyr blir bedre.

Hvordan får vi til dette?

 • Kommunen må planlegge tidlig slik at vi kan kjøpe passende tomter og boliger før vi trenger det. 
 • Vi må jobbe sammen med de som bygger boliger. Kommunen kan for eksempel kreve at en del av boligene i et nytt prosjekt skal være tilpassede boliger. 
 • MDG ønsker å bruke boligstiftelsen bedre slik at den kan være med på å bygge flere boliger i tredje boligsektor (boliger på det private markedet som er billigere).

 

Hvorfor bør du stemme på oss?

MDGs slagord er “For alle, for alltid”. Det mener vi alvor med.

Når vi sier “alle”, inkluderer vi absolutt alle, uansett hva slags utgangspunkt de har i livet. Noen mennesker kan ha medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, sykdommer eller andre ting som at man blir funksjonshemmet i møte med samfunnets barrierer. Felles for dem alle er at de blir forhindret i å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Det mener vi er uakseptabelt. Vi mener det er en del av samfunnskontrakten at storsamfunnet gjør det de kan for å hjelpe og tilrettelegge slik at alle kan være en del av fellesskapet. 

 

Når vi sier «alle», inkluderer vi også alle levende vesener som ikke kan snakke for seg selv, som dyr og natur. MDG er opptatt av å stoppe all nedbygging av natur som skog og myr, og få mer grønt i byen. Det er godt å være ute i naturen og være omgitt av planter og dyr. Det er forsket på at det kan hjelpe oss å føle oss mindre stresset, bli gladere og trives bedre. Vi ønsker at naturen skal være tilgjengelig for flest mulig. Det er også viktig for oss å verne om naturen, blant annet fordi den kan hjelpe oss med å takle klimaendringene. Vi jobber for flere parker og trær i byen, og beskytte Bymarka og naturen rundt der folk bor.

 

Når vi sier “for alltid” betyr det at vi tenker lenger frem i tid. Vi ønsker å gjøre varige endringer som varer lengre enn den klassiske fireårsperioden som politikere ofte er låst fast i. 

 

Politikk kan være komplekst og vanskelig. Vi har ikke nødvendigvis alle svarene på hvert spørsmål, men vi gjør vårt beste med de sakene vi jobber med. Vi har et aktivt nettverk av folk med funksjonsvariasjoner i partiet, og blir veldig glad hvis organisasjoner tar kontakt med oss. Vi tror den beste politikken er den som blir til når folk som blir direkte påvirket får si sin mening. 

Stem på Miljøpartiet De Grønne hvis du også elsker folk, dyr og natur.