Godsterminal til Bystyret

Formannskapet i Trondheim drøftet idag kommunens høringsuttalelse til Jerbanverket om det videre arbeidet med planlegging av «Logistikk-knutepunkt for Trøndelagsregionen». De borgerlige partiene (H, Frp og V) la fram et forslag om å arbeide videre med Søgaard i Melhus og Torgård i Trondheim. De avviser videre arbeide både med alternativene øst for byen og med Trolla. MDG fremmet et alternativt forslag som også åpner for videre arbeid med fjellhall-konseptet (Trolla).

AP, SV og Sp, som fikk et felles forslag i saka vedtatt i Fylkestinget, vil komme med sine forslag seinere. Saka ble sendt videre til byutviklingskomiteen som skal innstille til Bystyret.

I Byutviklingskomiteen gikk MDG og de øvrige rødgrønne partiene sammen med KrF om et kompromissforslag som innebærer at alle alternativer til lokalisering følger saka videre.

De Grønnes opprinnelige forslag i saka er slik:

Nytt logistikk-knutepunkt; Forslag til innstilling:

1. Konseptvalgutredningen dokumenterer at det er behov for å etablere et nytt logistikknutepunkt for hele Midt-Norge som vil legge til rette for at en mindre andel gods transporteres på veg.

2. For Trondheim kommunes og hele regionens utvikling er det svært viktig å få på plass et nytt logistikknutepunkt så raskt som mulig.

3. Trondheim kommune mener debatten rundt fremtidig lokalisering har avklart at det ikke er behov for å gå videre med konsept I-Øst i det videre arbeidet.

4. Trondheim kommune mener et integrert konsept med samlokalisering av godsterminal, havn og samlastere vil være en god løsning for fremtidig godsterminal. Dette ønsket må imidlertid veies opp mot andre hensyn, eksempelvis reell miljøeffekt av plassering av terminalen, påvirkning av lokalmiljøet der terminalen plasseres og effektiv avvikling av godsstrømmene.

5. Trondheim kommune ser konseptet I-sentralt (Trolla) som det mest framtidsrettede alternativet med hensyn på vern av naturverdier og dyrkamark og reduserte utslipp fra transportarbeidet. Kommunen ønsker derfor at dette konseptet bearbeides videre, og at man samtidig vurderer tunnel med to spor fra Ila, under Heimdal og fram til Klett .

6. Trondheim kommune aksepterer likevel at Torgård vurderes videre i prosessen som alternativ for lokalisering av godsterminal. Trondheim kommune vil bidra i en videre prosess for å vurdere konsekvensene av en eventuell lokalisering her

7. Trondheim kommune forutsetter at det velges en lokalisering som gir minst mulig transportarbeid og energibruk. Utredningen av alle alternativene må inneholde en vurdering av behovet for areal i området for næringsutvikling, og behov for ytterligere nedbygging av dyrka og dyrkbar jord i et langsiktig perspektiv.

8. Trondheim kommune mener det er viktig å se utflytting av godsterminalen fra Brattøra og mulig utflytting av deler av havnevirksomheten på Trondheim havn i sammenheng med pågående og framtidig byomforming. Utredningene må ha fokus på lokal transportbelastning ved de ulike alternativene.

9. Trondheim kommune mener det er viktig å se muligheter for framtidig havnestruktur i sammenheng med lokaliseringsalternativ for jernbanegodsterminal. Det er viktig at havneutvikling vurderes også for de delte alternativene. Ved en etablering av godsterminal sør for byen mener Trondheim kommune at Orkdal havn kan være egnet som fremtidig godshavn for Trondheimsregionen. Dette vil muliggjøre et godt samspill med godsterminalen, samtidig som det legger til rette for byomforming av Brattøra og Nyhavna.

Jan Bojer Vindheim, MDG

MDG har utarbeidet en brosjyre om godsterminalsaka, som du finner her