Fotocredit: Ingunn Moen

Fattigdomsbekjempelse med en grønn innfallsvinkel

I januar deltok bystyrerepresentant Stine Børø Szell i et møte om fattigdom i regi av Fattignettverket Norge (FnN) og Arena for Sosial Inkludering Trøndelag, som en del av prosjektet «Fattigdommen i Kommunevalget 2019». Her er innlegget hun holdt.

6. mars 2020

I den grønne ideologien som Miljøpartiet De Grønne er tuftet på står solidaritet sentralt. Vi er ikke bare opptatt av at vi skal leve i et miljøvennlig samfunn, men også et menneskevennlig samfunn. Et samfunn som ikke klarer å ta vare på de som trenger ekstra støtte, som mistenkeliggjør og setter opp hinder for folk som søker hjelp, er ikke et menneskevennlig og solidarisk samfunn. Et slikt samfunn ønsker jeg ikke å være en del av. Vi i Miljøpartiet er opptatt av bekjempelse av fattigdom og utenforskap. Til valget som var i høst handlet en av våre 11 kjernesaker om nettopp omfordeling av ressurser for å “sikre like muligheter for alle og at ingen lever i fattigdom i Trondheim”. 

 

Barnefattigdom

Barnefattigdom er ikke bare alvorlig for dem det gjelder, det er alvorlig for hele samfunnet. Det er et komplekst problem som må løses på flere arenaer. Jeg kan nevne noen konkrete tiltak som vi ønsker i kommunen. Ett av dem handler om muligheten til å delta på meningsfulle fritidsaktiviteter.  Mange barn mister muligheten til å delta i aktiviteter fordi utstyret er for kostbart. Vi vil lage utlånstilbud for utstyr etter biblioteksmodellen. Vi vil også stimulere og legge til rette for ordninger for å bytte, selge og kjøpe brukt utstyr. Videre ønsker vi å foreslå at Trondheim kommune skal bli en del av ordningen Opplevelseskortet, som gir familier med lav inntekt gratis tilgang til kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen. Videre ønsker vi å jobbe for gratis frokost i barne- og ungdomsskolene i byen. 

Nå som vi har kommet i posisjon er vi stolt over å ha fått satt barnefattigdom på dagsorden, sammen med våre samarbeidspartnere. Det å unnta barnetrygden fra inntektsberegningen ved sosial stønad er et enkelt, men selvfølgelig tiltak som driver utviklingen i riktig retning. Likevel trenger vi flere tiltak, og De Grønne ønsker derfor at kommunen skal utarbeide en plan for bekjempelse av barnefattigdom i Trondheim. 

 

Borgerlønn

De Grønne vil utrede et pilotprosjekt i Trondheim kommune hvor enkelte trygdeytelser erstattes av borgerlønn. Altså at alle borgere mottar en

universell, individuell og betingelsesløs fast grunninntekt fra det offentlige, som kan erstatte flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser og stipendier. I tillegg til at det kan redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid, kan det bidra til økt selvrespekt for personer som ellers ville være avhengig av økonomiske overføringer fra myndighetene.

 

Sosial boligpolitikk

Miljøpartiet De Grønne er opptatt av at alle innbyggerne i kommunen skal ha tilgang til en bolig å leie eller eie. Derfor vil vi arbeide for utbygging av boliger som ikke er for dyre. Dette mener vi er mulig ved å legge til rette for små, funksjonelle boliger, og eieformer som ikke krever store investeringer for å bo. Vi vil også arbeide for en utvidelse av tilbudet av kommunale utleieboliger.

 

Vi i De Grønne er stolte over at vi i samarbeidsplattformen har levert et budsjett som er med på å snu utviklingen med stadig økte forskjeller. 

 

Forøvrig så vil Miljøpartiet De Grønne:

 • sikre anstendig levestandard for kommunens innbyggere i alle livsfaser
 • styrke førstelinjen i NAV Trondheim kommune 
 • undersøke mulighetene for uføretrygd i mindre brøker enn 50 % i kommunen
 • gi Svartlamon boligstiftelse femtiårskontrakt
 • at alle nye boligområder som bygges skal ha bebyggelse for personer med forskjellige inntektsnivåer ved å legge til rette for ulike type boliger
 • i større grad legge til rette for alternative boformer som for eksempel båter og mobile hjem
 • åpne for områder spesielt rettet mot egenbygde eksperimentelle bygg, som på Svartlamon
 • øke andelen kommunale utleieboliger i Trondheim
 • gjøre det lettere for førstegangsetablerere uten egenkapital, med betalingsevne, å få startlån fra Husbanken (eller kommunen)
 • sikre bevilgningene til frivillige organisasjoner som arbeider med sosiale utfordringer i Trondheim
 • at det daglig skal tilbys gratis frokost i barne- og ungdomsskolen
 • bidra til at alle med omsorgsbehov, også de som mottar ettervern, får et tilpasset boligtilbud
 • at mennesker som er behandlet for rusproblemer og psykiske problemer sikres anstendig ettervern og oppfølging og at det skal være bolig klar etter rusbehandling