Farlig trafikk på Ringvålveien

Mange barn sykler langs Ringvålveien  til den populære badeplassen  ved Hestsjøen om sommeren.
Mange barn sykler langs Ringvålveien til den populære badeplassen ved Hestsjøen om sommeren.
Sommeren er høysesong langs Ringvålveien; joggere, syklister og rulleski-løpere er flittige bruker av den smale og svingete veien. I mange år har Miljøpartiet De Grønne arbeidet for å få en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Heimdal og Ringvål, ikke minst for å trygge alle syklistene på vei til badeplassen ved Hestsjøen. Rådmannen har vært lunken til ideen, blant annet fordi det på flere strekninger er svært vanskelig å finne en brukbar trase. Nå har vi iallfall fått inn i Miljøpakka at det våren 2014 skal anlegges gang- og sykkelvei mellom Hestsjøen og Ringvål. Det vil naturligvis bedre situasjonen vestover mot Ringvål og Byneset, men berører ikke hovedstrekningen ned mot Heimdal som også er den mest trafikkfarlige.

Og hvis Ola Borten Moe får det som han vil blir veien enda mer trafikkfarlig i framtida. Borten Moe har nemlig planer om å lage fylling på sin eiendom sør for Hestsjøen. En slik utbygging vil føre til voldsom økning i tungtrafikken på den smale Ringvålveien.

Området er i kommuneplanen regulert som LNF-område (Landbruk, Natur og Fritid), og inngår i den viktige viltkorridoren mellom Bymarka og områden øst for E6. Dette forholdet er ekstra følsomt, fordi Bystyret nylig har gjort vedtak som fjerner en viltkorridor lenger nord ved Leirfossen.
Det vil kreves en omregulering for å realisere disse deponi-planene, men motstanden i Bystyret blir neppe særlig stor. Skulle planene bli vedtatt vil i alle fall ikke behovet for gang- og sykkelvei kunne avfeies lenger. Stor tungtrafikk på en så uoversiktlig veistrekning lar seg ikke kombinere med de mange mjuke trafikantene som ferdes her.

Lenger ned i Ringvålveien kommer det også et massedeponi ved den såkalte Solbergsvingen. Dette vil naturligvis belaste veien ytterligere. Planprogrammet for dette deponiet ble behandlet i Bygningsrådet 17. september, og det ble enstemmig vedtatt en merknad utformet av Miljøpartiet de Grønne som pålegger rådmannen å prosjektere gang- og sykkelvei på strekningen.