Fotocredit: Henrik Møller

Et grønt taktskifte for Trondheim

 

 

26. juli 2015

En grønn foregangsby kombinerer god miljøpolitikk og det gode liv. Vi må gjøre det enklere for folk å bo sosialt og klima- og miljøvennlig. Den grønne byen tar et steg videre når det gjelder kultur, fysisk aktivitet og mangfold.

Trondheim har plukket de lavthengende fruktene i miljøpolitikken. Nå må ambisjonsnivået økes og prioriteringene skjerpes. Med kunnskapsmiljøene ved NTNU og Sintef, og med stadig flere kreative og erfarne oljeingeniører på jakt etter nye oppgaver, har vi en unik mulighet til å starte neste samfunnsbyggingsfase. Vi ønsker å gjøre Trondheim til en grønn foregangsby i samarbeid med de partiene som gir oss mest gjennomslag for vår politikk, og i samspill med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og fagmiljø. Miljøpartiet De Grønne går til valg på gjøre Trondheim til Europas grønne spydspiss på linje med Freiburg og andre byer som har blitt verdenskjente for sine innovative grønne løsninger.

Her er fem prioriteringer som kan gjøre Trondheim og andre norske byer til grønne fyrtårn:

1. En snuoperasjon av dagens transporthierarki. Gode løsninger for gange, sykkel og kollektiv må prioriteres før vei. Bydelene og Midtbyen må planlegges for en fremtid uten behov for bil.

2. Vi må bygge og re-bygge smartere. Vi har lært mye av forprosjekteringen av den klimanøytrale bydelen på Brøset, og kan bruke denne typen byplanlegging for de aller fleste nye boligfeltene.

3. Etiske og grønne innkjøpsordninger kan bli en drivkraft for lokalt næringsliv, landbruk og internasjonal rettferdig fordeling.

4.Matjord, viltkorridorer og grøntområder må få et langt strengere vern enn i dag. Disse områdene skal sikre livskvalitet, trivsel og mangfold for alle fremtidige generasjoner.

5. Et attraktivt byrom for mennesker, hvor reklameplakater erstattes med lokal kunst og kultur og det legges til rette for gjenbrukssentraler og verksteder.

Innlegget er basert på en kronikk tidligere stått på trykk i Klassekampen, som du kan lese i sin helhet på Hilde Opokus blogg her: http://mdg.no/blogg/hilde/et-gront-taktskifte-for-trondheim