Fotocredit:

Endelig skal bussen prioriteres i Olav Tryggvasons gate!

Prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate ble aldri gjennomført slik det opprinnelig var tenkt, men etter stadig nye justeringer (grunnet et politisk flertall som ikke turte å satse på den opprinnelige ideen) begynner vi nå å nærme oss det som var tanken fra start: En kollektivgate for buss inn og ut av sentrum som kan bidra til å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt.

14. januar 2020

Kommunalråd Ola Lund Renolen holdt følgende innlegg i formannskapet da saken ble behandla 14. januar: 

Ja, dette er en seier for bussen, og mest sannsynlig for sykkelen, fordi bilen avgir areal. Vi har en situasjon hvor en uakseptabelt stor andel av biltrafikken i OTG og Fjordgata er gjennomgangstrafikk som opptar plass og er til hinder for både handlende, beboere, kollektivreisende og syklende. De tiltakene som nå iverksettes er helt nødvendige for å redusere den uønskede trafikken og legge bedre til rette for den trafikken vi ønsker: Varelevering, utrykningskjøretøy, buss, syklende og gående og de som reelt skal til adressene i Olav Tryggvasons gate og Fjordgata med bil.

Dette er helt nødvendig om vi skal nå alle de overordnede målene vi har satt oss med tanke på klima og en naturlig konsekvens av at vi har vedtatt et nullvekstmål – at økningen i trafikk skal skje med kollektiv, gange og sykkel. Skal vi lykkes med det så må det oppleves som mer attraktivt, effektivt og ta buss og sykle.

Det vedtatte forslaget, som ble fremmet av oss, Ap, SV, Sp og KrF og støttet av Rødt, lyder som følger: 

  1. Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomføre modell for prøveprosjekt Olav Trygvassonsgate skissert i notat av 02.01.2020 med følgende tillegg: 
    1. Vestgående holdeplass flyttes slik at det opprettes tre felt mellom Munkegata og Søndre. 
    2. Formannskapet ber kommunedirektøren gå videre med å realisere en sykkelløsning i Fjordgata som så raskt som mulig kan erstatte sykkeltilbudet i Olav Tryggvasons gate. 
    3. Kommunedirektøren bes komme tilbake til Formannskapet med en sak der de i samarbeid med næringsliv og beboere i gata har gjennomgått hvilken parkeringsløsning som er gunstigst for å få etablert et sykkeltilbud i Fjordgata. Man skal også se på mulighetene og behovet for ytterligere p-plasser i området for å erstatte tapte plasser.
  2. Kommunedirektøren bes samarbeide tett med fylkeskommunen med sikte på rask gjennomføring av prøveprosjektet.
  3. Formannskapet ber kommunedirektøren legge fram en samlet sak om gateparkering i Midtbyen sammen med gatebruksplan. Saken gjennomgår hvor det er størst behov og muligheter for parkering, hc-parkering, korttidsparkering og lastesoner for næringstrafikk. Berørte interesser må høres før saken legges fram.

I tillegg ble det vedtatt forslag om bedre tilrettelegging for nattholdeplasser for drosjer i Midtbyen.

Nå er det kjempeviktig for oss at sykkeltraseen som nå fjernes fra Olav Tryggvasons gate blir erstattet av en god nok sykkeltrasé gjennom Fjordgata.