Eksport av søppel ?

Heimdal Varmesntral utnytter avfallet langt dårligere enn svenske anlegg.

Vedtaket om å sende Trondheims-søppel til Sverige avslører den lave standarden på norske forbrenningsanlegg. Heimdal Varmesentral må oppgraderes for å bli like effektivt som svenske anlegg. Fjernvarmeanleggene må dessuten finne andre energikilder i tillegg til avfall.

De Grønne i Trondheim beklager at Statkraft Varme har tapt anbudet på forbrenning av restavfallet fra Trondheim, men siden årsaken er at Heimdal Varmesentral er akterutseilt i miljøeffektivitet, håper vi at eieren nå vil skjerpe seg. Vi mener også det er på tide med en grunnleggende debatt om fjernvarmestrategien til Trondheim Kommune.

En gjennomgang av dokumentene i saka viser at Vattenfall sitt anlegg i Uppsala faktisk henter ut så mye mere energi fra avfallet at transporten blir uvesentlig. Videre er ikke transport av avfall noe nytt; varmesentralen på Heimdal henter sitt brensel fra store deler av Norge, uten å problematisere den transporten dette medfører. Det er derfor ikke noe poeng i å kritisere avgjørelsen om transport til Uppsala, uten å se på hele det systemet som har utviklet seg for omsetning av avfall over lokale og nasjonal grenser.

Dersom Trondheim kommune fortsatt hadde vært eier av Heimdal Varmesentral kunne sluttbehandling i egen regi vært utført der, uten anbud. Siden det ikke er aktuelt å kjøpe varmesentralen tilbake vil framtidige avtaler om sluttbehandling av avfall også måtte gjennomføres ved anbud, dersom Trondheim Kommune ikke bygger nye egne sluttbehandlingsanlegg.

Nå er det også slik at Bystyret har vedtatt separat innsamling av våtorganisk avfall, uten verken å vedta en dato for gjennomføring eller hva som skal skje med matrestene når de først er samlet inn. En aktuell mulighet er å bygge et biogassanlegg i tilknytning til bussdepotet på Sandmoen. Et slikt anlegg vil kunne foredle matrestene til et klimanøytralt og fornybart drivstoff.

ET annet forhold som den nye avtalen berører er hvorvidt det er klokt å basere fjernvarmeforsyningen i Trondheim på økende avfallsmengder. Reservekraft i dag er først og fremst el-kjeler; skjønt det i energifaglige miljøer blir ansett som tvilsomt å bruke elektrisitet til oppvarmingsformål. Det samme gjelder olje. Uansett om det er olje eller elektrisitet som skal erstatte søppel blir fjernvarmeanlegget stående igjen med sentralisering som sin ene store miljøfordel.

Miljøpartiet de Grønne mener Statkraft Varme nå må legge fram en strategi for bruk av andre fornybare energikilder enn avfall,. olje eller elektrisitet til å forsyne fjernvarmenettet. Konkret ønsker vi en satsing på flisfyring og økt arbeide med jordvarme.