Dyrborgskogen er et museumsareal

Dette innlegget fra varaordfører Hilde Opoku (MDG) sto på trykk i Adresseavisen 10. juni 2016.

Lørdag 4. juni skriver Axel Christoffersen i ordet fritt at vi i saken om Dyrborgskogen må sette samfunnet foran museal elefantsyke. Saken gjelder tilgang til gangvei og skogsareal. At Sverresborg folkemuseum ivaretar sitt ansvar på en best mulig måte, er i aller høyeste grad av samfunnsinteresse. Når saken denne gangen konkret handler om å etablere et samisk bygningsmiljø i naturlige omgivelser, er det ekstra viktig at dette samfunnsansvaret blir tatt på det største alvor. Vi kan ikke være bekjent av at storsamfunnet nok en gang setter samisk kultur til side. Regjeringen har avskåret det samiske 100-årsjubileet til neste år med smuler. Sverresborg blir derfor en viktig aktør som med egne midler vil bære mesteparten av de museale satsingene under jubileet.

Trondheim skal være vertsby for denne markeringen og kommunen må være en aktiv tilrettelegger for at de initiativ som blir tatt i anledning jubileet enkelt kan gjennomføres. I saken med Dyrborgskogen må vi finne en minnelig løsning for flere parter, også naboene. Forslagene som museet har lagt fram viser at man kan ivareta alle behov. Mesteparten av arealet vil fortsatt ligge åpent og ingen naboer får avskåret sin direkte adgang til skogen. Skolebarna får også beholde sin trafikksikre snarvei. I denne saken skal jeg innrømme at beslutninger er fattet på sviktende grunnlag, flere innser at vi ikke har hatt god nok kunnskap om sakens historie og de faktiske forholdene i området.

Trondheim kommune kjøpte Dyrborgskogen til museumsformål i 1914. Store deler av området er også regulert til dette formålet. I 2003 fjernet kommunen en planlagt vei gjennom skogen fordi det kunne gå på bekostning av den bruken vi hele tiden har ment at området skal ha. Bakgrunnen for at vi i 2007 og 2015 valgte å overføre eiendomsretten over skogen til museet var naturligvis også fordi det hele tiden har vært ment som museets utvidelsesområde. Heftelsene som ble lagt på bruken av Dyrborgskogen ved eiendomsoverføringen var imidlertid verken tilpasset Trøndelag folkemuseums behov eller Trondheim kommunes historiske intensjon med arealet. Formannskapets vedtak om inngjerdingsforbud i Dyrborgskogen fra 2015 blir derfor i etterpåklokskapens navn uhensiktsmessig.

Målet nå må derfor være å sikre at museet rekker å ferdigstille den nye samiske avdelingen i det området som siden1914 har vært ment som museets utmarksavdeling. Museet har ønsket å starte opp denne prosessen i ett år. Museet er også tydelig på at de vil finne løsninger som ivaretar naboenes interesser. Nå må vi som sitter i Formannskapet erkjenne at vi har bidratttil unødvendig å øke konfliktnivåeti saken og sådd usikkerhet omkring hva slags status området har. Dette må vi rydde opp i så museets planer kan realiseres og de samiske tunene kan åpnes til jubileumsuken i februar 2017. Det er vårt samfunnsansvar.

Hilde Opoku

Miljøpartiet De Grønne