Diesel og bensin må fases ut – av Jan B Vindheim

De Grønne vil ha eksosfri midtby

bilde: wikipedia

Helse og miljø krever at vi faser ut bensin og diesel-drevne kjøretøyer, først og fremst i sentrale byområder, krever Miljøpartiet De Grønne.

Eksos fra bensin og dieseldrevne kjøretøyer inneholder ikke bare klimagasser men også en lang rekke stoffer som reduserer helse og livskvalitet for mennesker, dyr og planter i byene. Det er ikke annerledes i Trondheim. Men med en voksende flåte av gassdrevne busser ligger Trondheim godt an til å bli en pioner-by når det gjelder å redusere eksosutslippene i byen. Elektriske biler er omsider også blitt et realistisk alternativ.

EU-kommisjonen har nylig lagt fram en plan for utfasing av konvensjonelle biler fra europeiske byer. Når dette blir vedtatt vil også Norge måtte innfri disse kravene. Det er ingen grunn til å vente med slike tiltak for bedre bymiljø til EU tvinger oss.

Miljøpartiet De Grønne mener Norge må gå foran i stedet for å dilte etter.

De Grønne i Trondheim har ved flere valg gått inn for å forby bensin og dieseldrevne kjøretøyer i Midtbyen. Nå er tida kommet for å sette opp en plan for utfasing av de mest miljøfiendtlige kjøretøyene. Vi mener næringslivet og byens befolkning forøvrig må forberede seg på å skifte ut sine fossildrevne kjøretøyer innen år 2020. Trondheim Kommune har begynt denne prosessen allerede og må fortsette å gå foran.

Bakgrunn:
Eksos fra bensin- og dieseldrevne kjøretøyer inneholder en lang rekke stoffer som er skadelige for helse og miljø. De viktigste er:

  • drivhusgassen CO2
  • flyktige organiske stoffer (VOC) som danner bakkenært oson
  • Nitrogenoksider
  • kreftfremkallende hydrokarboner som bensen
  • helsefarlige mikropartikler
  • I tillegg skaper bilmotorene helsefarlig støy, 1,4 mill. nordmenn er utsatt for veitrafikkstøy over 55 dBA.Alternativene til bensin og dieselmotorer er i rask utvikling. Gassmotorer gir lavere støynivå og laver utslipp av alle de helsefarlige komponentene, spesielt mikropartikler. Gassmotorer gir dessuten lavere utslipp av CO2, og dersom gassen er framstilt av avfall (biogass) blir utslippene av drivhusgasser svært lave.

    Elektriske kjøretøyer av ulike slag er nå også kommet for fullt. Både rekkevidde, kapasitet og pris på el-biler er allerede radikalt annerledes enn for få år siden. Elektriske kjøretøyer har i praksis ingen lokale utslipp og skaper nesten ingen støy.

 

______________________________________________________________

Jan Bojer Vindheim er Trondheim MDGs førstekandidat ved kommunevalget i 2011. Vindheim har vært med i bystyret siden 1991, det meste av tida som medlem av Byutviklingskomiteen. For øyeblikket er han leder for Kulturkomiteen. Han har også ledet Klimautvalget og vært med i styret for Trondheim Renholdsverk. Han har mange tillitsverv utenom bystyret, blant annet er han styreleder i Trondheim Bilkollektiv og styremedlem i Vennskap Trondheim Keren og Fortidsminneforeningens trønderske avdeling. Jan jobber først og fremst med byutvikling, men er også engasjert i internasjonal politikk.