Biologisk mangfold

Trusselen mot det biologisk mangfoldet er ved siden av klimakrisen noe av det alvorligste menneskeheten står overfor i åra fremover. Denne problematikken er dessverre ikke bare aktuell i fjerne områder der regnskogen hugges ned i stor skala, men også i vår umiddelbare nærhet.

8. september 2015

Siste periode så vi at et flertall i Trondheim bystyre (Ap, H, FrP, PP) valgte å godkjenne planene om Gråkallen vinterpark til tross for at en utredning viste at anlegget vil gi middels til store negative konsekvenser for biologisk mangfold i dette området. Vi stemte naturlig nok imot. Vi er særlig bekymret for hvordan utbygginga vil ødelegge eller forringe leveområdet for truede arter, noen av dem på den såkalte rødlista. I en konsekvensutredning om hvordan utbygging av vinterparken har de påvist 12 arter på rødlista i utredningsområdet. Miljøenheten i kommunen peker videre på negative konsekvenser for bever, fisk og ferskvannsfauna i forbindelse med nedtapping av Kobberdammen. Oppdelinga av den såkalte Evighetsskogen, som er tenkt som den økologiske grunnmuren i skoglandskapet, er også noe vi er bekymret for.

Vi i De Grønne har også jobbet for å hindre at viltkorridorene i kommunen vår skal reduseres av utbygging eller påvirkes negativt av massedeponi. Viltkorridorene, og særlig Leinstrandkorridoren, er viktige leve- og spredningsområder for planter og dyr, og i tillegg finner vi ravinedaler her, som er naturtype med svært rikt naturmangfold. Det er særlig viktig at disse korridorene opprettholder en viss bredde for at de ikke skal forringes.

De Grønne kommer til å fortsette og arbeidet for at biologisk mangfold skal holdes høyt i forvaltningen av arealene i Trondheim i framtida og hvis jeg blir valgt inn i bystyret vil dette være en sak jeg vil kjempe for.

skrevet av Andreas Bergsland

Vi i De Grønne i Trondheim vil blant annet:

  • Sikre biologisk mangfold, hindre artstap og verne ville planter og dyr
  • Sikre viltkorridorene mellom Byneset og Strindamarka
  • Bygge flere nærmiljøanlegg for ski og snøbrett i randsonene av marka framfor utbygging av Gråkallen vinterpark