5 partier vil ha bybane

Gråkallbanens vogner begynner å dra på åra. En bybane må få nytt materiell men beholde dagens sporvidde.

Etter initiativ fra MDG har fem partier i Trondheim bystyre gått sammen om et felles forslag til ny bybanelinje. Det er Mdg, SV, Rødt, Krf, V. Ap har ennå ikke konkludert, men vi håper at også bystyrets største parti vil bli med på laget. Forslaget tilsvarer den eneste traseen som Rambøll-rapporten fant signifikante fordeler ved.

De fem partiene ønsker å utrede en bybanelinje fra sentrum i tunnel under Tyholt til Brundalen. Utredningen skal ha som forutsetning at en bybane i Trondheim skal være kompatibel med eksisterende sporveissystem med sporvidde 1000 mm og brede vogner.

Følgende trasé er aktuell: Bakke bru – tunnel under Tyholt – Valentinlyst – Brøset – Brundalen, med muligheter for senere å knytte Dragvoll til nettet. I sentrum legges banen gjennom Olav Tryggvasons gt og Prinsens gt og knyttes sammen med eksisterende Gråkallbane i Kongens gt. På strekningen Prinsenkrysset – Ila – skal dagens sporveistrasé benyttes, men oppgraderes til bybanestandard.

Rutetilbudet skal legges opp med såkalt rullende fortau, med tette intervall.

Som vognhall og verksted utnyttes eksisterende anlegg på Munkvoll. Utredningen må derfor inneholde og kostnadsberegne nødvendige utvidelser og ombygginger for å tilpasse anlegget til moderne bybanevogner med lavt gulv og en større vognpark, herunder oppstalling av vogner ved at bygningsmassen på Munkvoll utvides i form av et enkelt bygg kun for oppstalling av vogner. En mulig vognhall uten verkstedfasiliteter på østsiden av byen skal også utredes som alternativ, i fall det ikke er mulig å oppnå tilstrekkelig oppstallingskapasitet på Munkvoll og/eller for å sikre vognhallareale for evt. framtidige bybaneutvidelser.

Utredningen må ta hensyn til og tilpasses et evt. superbusskonsept for andre deler av byen. Formannskapet ser ingen hindringer for at bybane og superbuss kan tilpasses hverandre med felles trasé i sentrum der hvor det vil være aktuelt. Det er av sikkerhets- og kostnadshensyn ikke aktuelt med både superbuss og bybane i tunnelen under Tyholt.

Alle oppgraderinger og større vedlikeholdsarbeider på dagens sporveistrasé må fra nå av ta hensyn til og tilpasses standarden for et framtidig bybanekonsept med lavgulvsvogner og holdeplasser med universell utforming.

Forslaget vil bli fremmet i de politiske organer når den bestilte sammenlikningen av miljøeffekter ved bane kontra buss legges fram av rådmannen