Kapittel 8: Arbeid og velferd

Arbeid og velferd henger sammen – en god arbeidsplass gir velferd, og høy sysselsetting skaper ressurser som betaler for velferdstjenester. Miljøpartiet De Grønne arbeider derfor for å øke sysselsettingen, sikre gode arbeidsvilkår for ansatte og opprettholde og utvikle velfungerende velferdstjenester.

8.1 Inkluderende arbeidsliv

De Grønne vil arbeide for et arbeidsliv uten diskriminering. Tilgangen til en jobb skal være basert på kompetanse, og ikke på kjønn, alder, funksjonsevne, personlig tro eller etnisitet. Som offentlig arbeidsgiver har Trondheim kommune et ekstra ansvar for å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. Vi ser på mangfold som en ressurs for et samfunn. Ved for eksempel å tilsette folk med funksjonsnedsettelser eller hull i CVen viser kommunen at de tar samfunnsansvaret sitt på alvor. I tillegg får kommunen motiverte ansatte som sitter på nyttige erfaringer og perspektiver. Vi mener at dette er nødvendig selv om hovedregelen må være at ansettelser skjer ut fra kompetanse og egnethet.

De Grønne vil:

 1. at Trondheim kommune blir en del av Traineeprogrammet for personer med funksjonsnedsettelser
 2. starte opp prosjekter som fremmer entreprenørskap blant de som ikke er i jobb, for eksempel etter modell fra iStart eller Flerkulturelt Etablerersenter i Oslo.
 3. ta initiativet til en prøveordning i Trondheim hvor papirløse innvandrere og asylsøkere som venter på behandling kan få innpass i arbeidsmarkedet
 4. gjøre det mer attraktivt for næringslivet å ansette personer uten arbeidserfaring gjennom bedre oppfølging av praksisplasser
 5. øke satsingen på programmer som kartlegger flyktningers kompetanse og tilbyr individuell arbeidsrettet opplæring, som INN Trondheim
 6. prøve ut en ordning der bedrifter får tilført deler av integreringstilskuddet dersom de gir flyktninger opplæring og avtale om fast jobb
 7. at ved utlysning av offentlige stillinger skal søknader anonymiseres slik at kjønn, alder og etnisitet ikke er kjent for de som vurderer søknadene
 8. øke antallet lærlingeplasser og innføre flere praksisplasser for de som av ulike grunner har vansker for å få seg jobb
 9. videreføre programmer for integrering av innvandrerkvinner i arbeidsliv og i det norske samfunnslivet for øvrig
 10. ta initiativet til pilotprosjekter med redusert arbeidstid i kommunen
 11. sørge for mer fleksible arbeidstider og stillingstyper etter behov for kommunens ansatte
 12. at arbeidsgivere som ansetter personer med funksjonsnedsettelser uten videre skal få økonomiske og tekniske ressurser for tilpasning av arbeidsplassen

 

8.2 Tilpassede velferdstjenester

Selv om det legges godt til rette for deltakelse i arbeidslivet, så vil det være perioder i livet hvor lønnet arbeid er mindre aktuelt. Det kan skyldes utdanning, sykdom, nedsatt arbeidsevne, alder, store omsorgsoppgaver i familien, eller annet.

De Grønne vil videreutvikle og forbedre velferden og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge. Alle skal ha like muligheter i livet uansett bakgrunn. Et solidarisk velferdssamfunn med en sterk, offentlig velferdsstat skal sikre alle innbyggere et verdig liv uten fattigdom. Da må velferdstjenestene tilpasses endringer i befolkningens aldersfordeling, familieformer, språk og tradisjoner. Teknologiske hjelpemidler må anvendes slik at livskvaliteten bevares for de som mottar velferdstjenester.

De Grønne vil utrede et pilotprosjekt med borgerlønn i Trondheim kommune hvor enkelte trygdeytelser erstattes av borgerlønn. Utredningen bør presentere og drøfte både økonomiske og velferdsmessige forhold. Borgerlønn betyr at alle borgere mottar en universell, individuell og betingelsesløs fast grunninntekt fra det offentlige, og kan dermed erstatte flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser og stipendier. Det vil også kunne redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid og bidra til økt selvrespekt for personer som ellers ville være avhengig av økonomiske overføringer fra myndighetene. De Grønne mener at borgerlønn må innrettes slik at de aller fleste vil velge ordinært arbeid som hovedinntekt dersom de er arbeidsføre.

De Grønne erkjenner at verden opplever en voldsom teknologisk og økonomisk utvikling. De økonomiske ulikhetene øker og automatiseringen av arbeidslivet tiltar i et stadig økende tempo som gjør arbeidsmarkedet usikkert for stadig flere mennesker. De Grønne mener at samfunnet må være villige til å prøve og teste ut nye løsninger til morgendagens utfordringer, vi må være mer føre var og komme utviklingen i forkjøpet ved å få i gang en pilot på borgerlønn.

De Grønne vil:

 1. sikre anstendig levestandard for kommunens innbyggere i alle livsfaser
 2. styrke førstelinjen i NAV Trondheim kommune
 3. undersøke mulighetene for uføretrygd i mindre brøker enn 50 % i kommunen.
 4. ta initiativ til pilotprosjekt med borgerlønn i kommunen

 

8.3 Frivillig arbeid

Miljøpartiet De Grønne vil legge til rette for at de som ikke deltar i lønnet arbeid likevel kan bidra til fellesskapet gjennom frivillig innsats dersom de ønsker det og er i stand til det. Dette kan gjøres ved å styrke frivillighetssentralene eller etablere egne sentre i lokalmiljøet hvor beboerne kan møtes for felles organisering av omsorgsoppgaver eller utføre nabotjenester uten vederlag.

De Grønne mener at frivillige og ideelle organisasjoner er en viktig del av velferdstilbudet. Frivilligheten og sivilsamfunnet bringer folk sammen, knytter bånd mellom mennesker og er et viktig bidrag til livskvalitet og kunnskap. De Grønne vil jobbe for å sikre gode arbeidsvilkår for de frivillige organisasjonene.

De Grønne vil:

 1.  legge til rette for at flere kan delta i frivillig arbeid.
 2.  arbeide for økt støtte til frivillig arbeid
 3.  sikre at alle bydeler har lokaler tilgjengelig for organisert frivillig aktivitet
 4.  arbeide for at lokalene til frivillige er funksjonelle og har gratis digitale løsninger
 5.  avklare om det skal etableres et frivillighetsforum, eventuelt med basis i Nettverk for frivillighet og inkludering
 6.   samarbeide tett med frivillige organisasjoner om aktiviteter i lokalsamfunnet, og støtte kommunale frivilligsentraler som en arena for arbeid og deltakelse
 7.   sikre god samhandling med studentfrivilligheten, samt bidra til at studentfrivilligheten kobles tettere til den øvrige frivilligheten gjennom ulike fora