Kapittel 6: Skole og oppvekst

Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for at vi har barnehager og skoler i Trondheim som inkluderer og motiverer, og som motvirker mobbing og utenforskap. Barnehager og skoler må bidra til at barn og unge utvikler seg og blir trygge på seg selv, og ansatte må ha god pedagogisk og faglig kompetanse. Elever som er i fare for å falle ut av skolen skal hjelpes så raskt som mulig.

De Grønne vil jobbe aktivt for at barn i Trondheim kommune skal ha et liv uten fattigdom. Vi vil eksempelvis foreslå tilskudd til ferie, for å delta på helgesamlinger, kurs og treningssamlinger. Vi vil bidra aktivt til at vi får en god plan for bekjempelse av barnefattigdom i Trondheim.

6.1 En barne- og ungdomsvennlig kommune

Det finnes mange gode aktivitetstilbud for barn og unge i Trondheim kommune. De Grønne vil arbeide for at alle får tilgang til disse tilbudene. Derfor vil vi bidra til at det koster minst mulig å delta i aktivitetene, og at de som trenger det mest, kan gis gratis tilgang. Vi vil også sikre at barn og unge med særskilte behov får en god oppvekst i kommunen.

De Grønne vil:

 1. legge godt til rette for barn med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser
 2. styrke tilbud om møteplasser og språkopplæring til foresatte og barn som ikke er i barnehage
 3. at Trondheim kommune skal bli en del av ordningen Opplevelseskortet, som gir familier med lav inntekt gratis tilgang til kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen
 4. sikre tett samarbeid mellom aktuelle hjelpeinstanser for å hjelpe elever som sliter psykisk i skolen
 5. øke kompetansen hos ansatte når det gjelder hvordan man skal håndtere mobbing og faresignaler for barn som blir utsatt for vold eller misbruk utenfor skoletid.
 6. styrke kompetansen blant barn og unge om grunnleggende trafikksikkerhet og sykling i trafikken

6.2 Tidlig barndom

Barn har rett til et trygt og godt miljø å leke og utvikle seg i. En god barndom handler om mulighet til fri lek, fysisk og sosial utfoldelse samt trygge rammer for mental utvikling, utprøving og læring. Det krever tilgjengelige og trygge uteområder, parker, skogholt, hundremeterskoger, blomsterenger, og så videre.

Miljøpartiet De Grønne mener at det må være mange nok barnehagelærere i barnehagen til at hvert barn blir passet på og får utfordringer som passer for egne forutsetninger. Vi vil styrke barnehagen som et sted for fri lek og læring. Det skal være trygt og interessant å være ute på barnehagens område. Det skal også være anledning til å dra på turer for opplevelser i naturen og andre steder.

Barnehagen skal bidra til starten av et godt liv og livslang læring. Her legges også mye av grunnlaget for toleranse og trygghet. De Grønne vil at barna skal lære å være glad i seg selv og andre i barnehagen, og at de skal erfare at mennesker har samme verdi selv om de ser forskjellige ut, kler seg forskjellig, liker forskjellig mat, har forskjellig tro eller er forskjellige på andre måter.

Det er et overordnet mål at så mange som mulig skal sikres en barnehageplass i kort transportavstand til hjemmet. Slik legges det til rette for økt bruk av sykkel og gange gjennom hele året.

De Grønne vil:

 1.  sørge for nok barnehageplasser til dem som ønsker det, med løpende opptak etter at barnet har fylt ett år
 2.  sørge for at det som hovedregel tilbys barnehageplass i kortest mulig avstand til hjemmet
 3.  sikre at det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og grøntområder
 4.  la barnehagen være en integrert og aktiv del av lokalsamfunnet gjennom å styrke samarbeidet med andre offentlige institusjoner og frivillige og ideelle aktører
 5.  sikre tilstrekkelig med ressurser for barnehagene slik at barn med spesielle behov får sine behov dekket
 6.  bygge barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek, natur- og kulturopplevelser
 7.  styrke barnehagen og skolen som forvalter av vår felles kultur, blant annet gjennom Den naturlige skolesekken og Den kulturelle skolesekken
 8.  jobbe for mer økologisk, lokalprodusert og sunn mat i barnehagen
 9.  sørge for at sterkt hørselshemmede førskolebarn får et godt barnehagetilbud der tegnspråk er hovedspråket
 10. sikre at alle gravide har tilgang til jordmor og at det første møtet kan skje tidlig i svangerskapet
 11. sikre tilgjengelige ressurser for oppfølging av mor og barn etter fødsel ved at nybakte mødre får besøk av jordmor innen 48 timer etter fødsel, og at dette besøket kan gjentas etter behov
 12. foreslå prøveprosjekt i Trondheim med «Én-til-én»-jordmor under fødsel som innebærer at ingen fødende blir overlatt til seg selv, men har jordmor hos seg når fødselen er i gang
 13. minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen må være barnehagelærere, for å gi barna et tilbud i tråd med kravene i rammeplanen.

 

6.3 Skole og skolefritid

Skolens primære mål er å formidle kunnskap, men det er vel så viktig at elevene lærer gode verdier og sosiale ferdigheter. Det skal samtidig være rom for å utvikle talenter og interesser. Dette er en balansegang som skolene og barnehagene ikke kan klare alene. Samspillet mellom skole, familie og samfunn er derfor viktig.

De Grønne mener at det kan finnes ulike løsninger på utfordringer og problemer som dukker opp i skolen. Vi vil opprettholde en skole der skoleledelse og lærere i stor grad selv bestemmer hvordan de når de målene som er satt for skolen og hvordan de legger til rette for en god og trivelig skole. Samtidig er det et prioritert mål at det oppnås en markant, målbar økning i trivselen i Trondheimsskolen over den neste fireårsperioden, jamfør den årlige elevundersøkelsen. Her må de ulike skolene lære av andre skoler som har lyktes, og kommunen må bistå i koordineringen av dette arbeidet.

Elever tilbringer mye av sin tid i skolen, det er på mange måter elevens andre hjem. Miljøpartiet De Grønne vil derfor unngå grå og triste klasserom og skolebygg, og arbeide for at kommunen har skoler som det er trivelig å oppholde seg i og som oppmuntrer til læring.

I Trondheim deltar nesten alle de yngste elevene i skolefritidsordningen (SFO). Her kan elevene velge mellom en rekke aktiviteter, gjøre lekser eller bare slappe av. De Grønne mener at SFO er et viktig supplement til skolen, men SFO bør ikke bli en forlengelse av skolen. Samtidig mener vi at de ansattes kompetanse i SFO er like viktig som i skole og barnehage. Vi vil derfor ta initiativet til en utredning om hvilken kompetanse som bør være til stede i kommunens SFO-er.

Karriereveiledningen i ungdomsskolen må styrkes, så færre går ut av grunnskolen uten å vite hvilken yrkesretning de skal velge. Som et ledd i dette må yrkesfagenes status økes.

De Grønne vil:

 1.  jobbe for at det oppnås en markant økning i den generelle trivselen i Trondheimsskolen, målt etter resultatene fra den årlige elevundersøkelsen
 2.  sette av ressurser til oppussing av klasserom og skolebygg
 3.   sikre at skoler har ressurser nok for at elever som har behov for tilpasset undervisning får det
 4.   at det daglig skal tilbys gratis frokost i barne- og ungdomsskolen
 5.   sikre at det er flere kvalifiserte karriereveiledere i ungdomsskolen
 6.   oppfordre til at det etableres flere prøveprosjekter med leksefri skole og valgfrie oppgaver
 7.   innføre prøveprosjekt med tegnspråk som valgfag  i ungdomsskolen
 8.   inkludere IKT-rettede valgfag i grunnskolen som inkluderer nettvett for å styrke kompetansen om det globaliserte samfunnet
 9.   kreve at alle skolekantiner og skole-kiosker i kommunen oppfyller Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for «Mat og måltider i skolen»
 10.  ta initiativ til en kartlegging og vurdering av kompetansen i kommunens SFO-er og arbeide for et generelt kompetanseløft
 11. sørge for at svømmeundervisningen i skolen gir de ferdigheter som trengs
 12. etablere flere skolehager
 13. foreslå et prøveprosjekt med et ellevte år i grunnskolen for de som har behov for å styrke sine ferdigheter, og få bedre tid til å ta et valg i en videre utdanning
 14.  innføre sykkelopplæring på barneskolenivå

 

6.4 Likestilling og inkludering i skolen

Skolen har et samfunnsmandat som går lenger enn å lære elevene fag. I skolen skal barn og unge også lære seg hvordan de kan leve og jobbe sammen i mangfoldige grupper. Skolen gjenspeiler samfunnet, og skal forberede elevene på samfunnet de møter etter endt skolegang. Derfor er det viktig at skolen er sitt ansvar bevisst og tar tak i spørsmål som er samfunnsaktuelle og relevante for elevenes liv.

De Grønne vil:

 1. ivareta nærskoleprinsippet
 2. styrke morsmålsundervisningen
 3. at skoler med høy andel minoritetsspråklige skal få ekstra støtte til leksehjelp, gjerne i samarbeid med frivillige
 4. øke kompetansen blant ansatte i skolehelsetjenesten på LHBTQ+-spørsmål
 5. foreslå at ungdomsskolene i Trondheim blir en del av skoleprosjektet Restart, der elevene får snakke med representanter fra Skeiv Ungdom om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 6. styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk gjennom en kommunal handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, etter modell fra Tromsø
 7. ha helsesøster/-bror på alle skoler i 100% stilling hele skoleuka
 8. at elever som står i fare for å falle fra i større grad tilbys alternative opplærings- og oppfølgingsmodeller, for eksempel deltakelse i prosjekter som viser gode resultater, som Ny Sjanse og LOS-prosjektet.
 9. støtte organisasjoner som driver med leksehjelp som Ent3r, Røde Kors leksehjelp, og så videre.
 10. at førstehjelpsundervisning skal skjerpes og holdes av personer med relevante fagkunnskaper
 11. at rusundervisning skal presenteres av personer med ulik bakgrunn, og ikke kun uniformert politi
 12. videreføre prosjektet Menn i Helse og opprettelse av et lignende prosjekt for å få flere menn inn i grunnskole og barnehage