Kapittel 4: Kultur og fritid

Kulturen er limet i samfunnet, og den utvikler oss som samfunn og personer. Kultur finnes overalt, både i byen, i naturen og andre steder vi oppholder oss. De Grønne vil registrere og verne kulturlandskap, deriblant den samiske kulturarven. Vi vil fortsatt også være garantisten for vern av kulturminner i bybildet.

Innbyggerne i Trondheim søker etter forskjellige kulturopplevelser. Vi vil derfor sørge for at Trondheim fortsatt har et mangfoldig kultur- og fritidstilbud, både gjennom de etablerte kulturinstitusjonene, de frivillige fritidsaktivitetene, og også de små gruppene og de individuelle kulturutøverne. Kulturpolitikken har et spesielt ansvar overfor barn og unge, og må gi rom for deres uttrykksformer og deltakelse. Trondheim er en viktig festivalby med festivaler på høyt nasjonalt nivå innenfor svært mange sjangre. Vi vil derfor fortsette arbeidet for å øke det statlige bidraget til festivalene og de store institusjonene.

Trondheim og Trøndelag har en gylden mulighet til å styrke vårt kulturtilbud gjennom å bli europeisk kulturby i 2030. De Grønne støtter derfor søknadsprosessen og påpeker at vi samtidig må være villig til å styrke kulturbudsjettene i årene frem mot 2030, så dette blir noe som først og fremst kommer innbyggerne i Trondheim til gode.

Bibliotekene bør utvikles videre. De har et viktig kulturoppdrag og skal yte service overfor alle beboerne. De mange aktivitetene som tilbys innen organisasjonslivet må også sikres gode vilkår for fortsatt drift.

Kulturlivet har mye å lære av hvordan idretten har organisert seg selv. De Grønne vil ta initiativ til å etablere et “kulturråd”, drevet av kulturlivet selv, som skal være en partner og en premissleverandør for utvikling av den fremtidige kulturpolitikken. Rådet skal gi råd om prioriteringer om investeringer i anlegg og driftsstøtte til institusjoner, festivaler, lag, foreninger og klubber.

 

4.1 Kulturelt mangfold

Mangfold, ytringsfrihet og kritikk er viktige faktorer i et demokratisk samfunn. Kultur i dets mange uttrykk kan berøre oss på mange måter. Miljøpartiet De Grønne vil ha stor bredde i kulturtilbudet i Trondheim, og også sikre tilgang på lokaler og utstyr for utøvere. Vi vil arbeide for at kultur- og fritidstilbudet skal ha en lav terskel for deltakelse. Kultur er et viktig redskap for integrering, og kan bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet – både sosiale ulikheter og forskjeller i helse.

De Grønne vil:

 1. videreutvikle kulturskolen og redusere elevsatsene
 2. sikre plass i kulturskolen for alle barn og unge som ønsker det
 3. heve grensen for friplass i kulturskolen til samme beløpet som gjelder for friplass ved SFO
 4. etablere friplasser i idrettsklubber for barn i familier med lav inntekt
 5. innføre ungdomsdag på lokale scener hvor ungdom, alene eller i regi av ISAK, kan bruke en scene som vanligvis er reservert profesjonelle
 6. bidra til fortsatt drift og videreutvikling av kulturhuset ISAK
 7. sikre at alle bydeler har tilgjengelige lokaler som kan brukes til ulike aktiviteter, både på  dagtid og kveld
 8. i samarbeid med kulturskolen etablere og styrke kultursentre i hver bydel med scener, dansegulv og rom til å øve musikk med tilgjengelige instrument
 9.  alle bydeler skal ha egen ungdomsklubb
 10. gi profesjonelle musikkutøvere, kunstnere og andre kulturutøvere forutsigbare og mer langsiktige bevilgninger
 11.  la det frie kulturfeltet utvikle seg selv ved å gi prosjektstøtte til mer varierende prosjekt og med dette øke den totale prosjektstøtten
 12. sikre videreføringen av subsidieordningen for kunstneratelier, og tilrettelegge for at ledige kommunale lokaler kan brukes av kunstnere
 13. støtte en forsøksordning med et boligprosjekt for samlokalisering av unge kunstnere
 14. sikre at offentlige områder og lokaler er tilgjengelige for konserter og festivaler og øving
 15. legge til rette for mer gatekunst i offentlige rom
 16. at Trondheim kommune skal bli en del av ordningen Opplevelseskortet, som gir familier med lav inntekt gratis tilgang til kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen
 17. sikre at uorganiserte også har tilgang til lokale sportshaller
 18. arbeide for at idretten ikke skal bli for konkurranseorientert før ungdomsskolealder
 19. etablere tilbud for ungdom som vil møtes for å drive med e-sport
 20. drive aktiv informasjonsspredning om fritidstilbud til mindreårige asylsøkere, også til de som ikke har fått oppholdstillatelse
 21. støtte initiativ til flere egne konserter og andre arrangementer for barn og unge

 

4.2 Kulturinstitusjoner og kulturminner

Trondheim kommune huser mange ulike kulturinstitusjoner. Miljøpartiet De Grønne er opptatt av å beholde de etablerte institusjonene, men vil også støtte de mindre etablerte, deriblant bygdemuseer og teater- og dansegrupper.

Vi vil bidra til at flere av bibliotekene får utvidet sine funksjoner, for eksempel ved å være samlingssted for møter og andre aktiviteter uten høye leiepriser. Vi vil foreslå at flere biblioteker låner ut flere ting som den enkelte av oss ikke ønsker, ikke har råd til eller ikke trenger å eie.

Naturen inneholder kulturminner som forteller om naturens egen historie, og også menneskets nytte og glede av naturen. De Grønne arbeider aktivt for å bevare og vedlikeholde kulturminner. Vi mener at vi har et særlig ansvar for dette i vår kommune fordi det finnes mange kulturskatter her som både har lokal og nasjonal verdi.                                                                  

De Grønne vil                        

 1. sikre de etablerte institusjonene, festivalene og de frie teatrene forutsigbar finansiering
 2. etablere et senter i Trondheim for vår felles immaterielle kulturarv, tradisjonelt håndverk, folkemusikk, folkedans, litterære uttrykk, muntlig fortellerkunst, og andre kulturuttrykk
 3. utvikle og støtte museer som ikke er medlem av MIST  
 4. bruke museum som del av opplæring av barn og unge, elever i videregående, studenter og som arena for språkopplæring
 5. stimulere til digitalisering av samlinger på museum, både de store og de mindre
 6. utvikle Klæbu bygdemuseum til en institusjon som forvalter Selbusjøen som trafikkåre i historisk tid og som pilegrimsvei
 7. kartlegge kulturminner og utarbeide en kulturminneplan som grunnlag for vedlikehold og støtte
 8. tilrettelegge kulturminner i utmark for opplevelse, særlig de som ligger langs Nidelvstien, skiløypa, Bymarka, Estenstadmarka, Nordmarka og andre utfartsterreng
 9. gjenskape og vedlikeholde områder med verneverdige kulturlandskap, for eksempel seterlandskap
 10. motivere og støtte bruk av seterlandskap i Trondheim med tanke på dyrevelferd, utnyttelse av utmark og den kulturarv som seterdrift representerer
 11. gjøre pilegrimsleden i Klæbu lett tilgjengelig
 12. arbeide for å øke kunnskapen om Trondheims kulturminner ved å ivareta disse
 13. lage flere infotavler som forteller om kulturminner, publikasjoner og beskytte dem fra ødeleggelse
 14. utvide bibliotekenes oppgaver til å omfatte flere låneordninger
 15. styrke og trappe opp kulturbudsjettene både for profesjonelle kunstnere, kulturarrangørene og frivillighetskulturen som en del av prosessen med å søke om status som europeisk kulturby i 2030

 

4.3 Sørsamisk kulturarv

De Grønne vil at samisk historie, språk og kultur skal løftes frem og feires. Tråante 2017 var en stor suksess, og De Grønne vil jobbe for at det skal bli en årlig feiring. Trøndelag har en stor samisk befolkning. Den sørsamiske kulturen har alltid vært en viktig del av den trønderske kulturarven, og det er på tide at den blir godt synlig og anerkjent. Trondheim kommune og Trondheims befolkning kan utgjøre en stor forskjell ved årlig å samles rundt et positivt fokus på samisk kultur.

De Grønne vil:

 1. videreføre tilbudet om samiskspråklig barnehage
 2. samarbeide med samiske aktører om å få til en årlig feiring av samisk kultur i Trondheim, inspirert av Tråante 2017
 3. styrke forskning på og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer og kulturinstitusjoner
 4. arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved økt støtte til oversettelse av litteratur og film
 5. foreslå samisk språk og kultur som valgfag skolen