Kapittel 2: Økonomi og næringsliv

Miljøpartiet De Grønne jobber for en sunn og bærekraftig økonomi, hvor menneskers livskvalitet er prioritert foran stadig høyere produksjon og materielt forbruk. Vi vil fortsette å innrette kommunens investeringer slik at de blir stadig grønnere og mer etisk forsvarlige. Vi vil derfor legge til rette for kretsløpsøkonomi som skaper verdi med stadig mindre bruk av naturressurser. Vi vil støtte lokale initiativ som prioriterer kortreiste råvarer og lokale arbeidsplasser.

Maktspredning er et viktig, grønt prinsipp. De Grønne vil sikre et bredt og lokalt eierskap til bedrifter og arbeidsplasser. Vi vil opprettholde kommunal og demokratisk styring av felles ressurser og tjenester, og vil forvalte dette eierskapet aktivt. Viktig infrastruktur som veier, baner, kabler, kloakk og drikkevann skal fortrinnsvis eies av det offentlige. Ved å stille etiske og grønne krav ved valg av leverandører og tilbydere, vil kommunen stimulere til grønne arbeidsplasser og samtidig redusere samlet miljøfotavtrykk.

2.1 Ressurser i kretsløp

Menneskene på jorda forbruker hvert år ressurser som tilsvarer kapasiteten til en og en halv planet og jordas bæreevne er truet. Vi må derfor både redusere bruken av ressurser, og gjenbruke dem i mye større grad enn i dag. I en grønn økonomi finnes ikke avfall, bare ressurser på avveie. Vi vil sikre at ressursene forblir i økonomien lengst mulig ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum og ved å prioritere resirkulering, reparasjoner og gjenbruk. En kretsløpsøkonomi stiller nye krav til bedrifter om å ta ansvar for hele levetiden til sine produkter og tjenester, samtidig som det åpner mange spennende, lokale og lønnsomme muligheter i en framtid med knapphet på ressurser og mer bevisste forbrukere.

De Grønne vil:

 1. gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildeleringer og biblioteker
 2. etablere flere minigjenbruksstasjoner og utstyrssentraler slik at brukbare gjenstander enklere kan gis bort og byttes i stedet for å kastes
 3. ta initiativ til at kommunen setter i gang med ”grønn dulting” for å få flere til å ta miljøvennlige valg i hverdagen
 4. arbeide for at økonomien i kommunen skal baseres mer på lokale kretsløp når det gjelder mat, energi og andre basisvarer
 5. redusere matkasting med 20 prosent innen 2020 og minst 50 prosent innen 2025
 6. redusere avfallsmengden i husholdninger og i offentlig sektor, der minst mulig restavfall brennes og mest mulig resirkuleres
 7. foreslå premiering av bedrifter som tar ansvar for sine produkter og tjenester gjennom hele livsløpet

 

2.2 Grønn omstilling og aktiv næringspolitikk

Næringslivet er en sentral drivkraft bak teknologisk og samfunnsmessig utvikling, og er med på å definere morgendagens samfunn. De Grønne vil føre en aktiv næringspolitikk i kommunen, med gode og langsiktige rammevilkår som gjør det enklere å starte nye bedrifter og å ansette folk.

De Grønne vil bruke offentlig innkjøpsmakt strategisk, og sørge for at Trondheim kommune er en aktiv pilotkunde for nyskapende produkter og tjenester fra virksomheter med utspring i de lokale kunnskapsmiljøene. Dette vil stimulere til framtidsretta og grønn teknologi- og tjenesteinnovasjon, og samtidig skape nye arbeidsplasser i regionen. Vi vil styrke og utvikle tiltak for småbedrifter, med mål om at Trondheim blir Norges beste kommune for gründere.

Landbruket vil være en betydelig næring i nye Trondheim. De Grønne vil jobbe aktivt for et nært samarbeid mellom landbruk og forskning, for å sikre overføring av ny kunnskap og teknologi knyttet til denne næringen.

De Grønne vil:

 1. føre en aktiv grønn næringspolitikk som prioriterer sektorer og teknologiområder der Trondheimsregionen har naturlige fortrinn
 2. stimulere til etablering av handels-, håndverks-, serverings- og servicebedrifter som driver i mindre skala og er uavhengige av større kjeder
 3. støtte Bondens marked og andre innen direktesalgsløsninger, og sørge for at prisen på bodplass holdes på et nivå som gir plass til små aktører og utsalg fra små produsenter og andelsgårder
 4. stimulere til initiativ som oppretter virksomheter rundt deling, bytting, gjenbruk, reparasjon og re-design
 5. sikre at det kommunale kraftfondet investerer etter etiske retningslinjer og går ut av alle investeringer i fossil energi
 6. etablere ordninger som sørger for en økning i antall nyetablerte selskaper i kommunen i neste valgperiode
 7. lage et system for korttidsleie av tomme tilgjengelige lokaler, også kalt popup-kontorer, som kan benyttes av unge bedrifter
 8. arbeide for at en større andel av Innovasjon Norge sine midler går til bedrifter i Trondheim kommune gjennom å være en aktiv pilotkunde i et økt antall innovasjonskontrakter
 9. etablere en møteplass der offentlig sektor kan legge frem behov for næringslivet, inspirert av det britiske “Small Business Research Initiative”
 10. styrke satsingen på ”norsk for næring” – et pilotprosjekt for flyktninger som vil etablere egen virksomhet
 11. foreslå en landbruksplan, blant annet med tiltak til støtte for teknologiutvikling, økologisk landbruk og kortreiste varer

 

2.3 Innovasjon og nyskaping

Innovative klynger og næringsmiljøer er kraftsentre for teknologiutvikling, idéutveksling og kompetansebygging. For å realisere det grønne skiftet er det essensielt at det finnes finansnæring og kapital som stiller krav om bærekraft og åpenhet om klimarisiko i alle nye investeringer. Vi vil etablere lokale klyngeprogrammer som sørger for at regionen vår blir en attraktiv lokasjon for nytenkende bedrifter med grønn omstillingsevne.

Trondheim er et samlingspunkt for verdensledende forskningsmiljøer og forskningsinfrastruktur. Dette gir et unikt utgangspunkt for en teknologiutvikling som utfordrer dagens grenser, og åpner samtidig for velferdsutvikling og verdiskapning innenfor naturens tålegrenser. Det er etablert et bredt samarbeid mellom Trondheim kommune og forskningsinstitusjonene i kommunen. De Grønne vil styrke dette samarbeidet gjennom flere prosjekter som bidrar til utvikling av gode kommunale tjenester.

De Grønne vil:

 1. styrke kontakten mellom ansatte i kommunen og lokale FoU-miljøer, med næringsutvikling og velferdsutvikling som formål
 2. bidra til å bygge nye og styrke etablerte næringsklynger med utgangspunkt i lokale behov og muligheter
 3. at kommunen skal være et aktivt medlem i næringsklynger der det er aktuelt, og utfordre og inspirere til nye behovsrettede produkter i fremtidens energisystemer
 4. stimulere til en «næringsklynge» blant kulturelle gründere og kulturlivets organisasjoner
 5. tilrettelegge for økt samarbeid mellom skoler og forskningsmiljøer, blant annet ved å gi elevene mulighet til å reise på laboratoriebesøk og delta i forskningsprosjekter
 6. øke andelen innovasjonspartnerskap mellom kommunen, lokale oppstartsbedrifter og eksisterende FoU-miljøer
 7. stimulere til næringsrettet forskning på ny og grønn teknologi, gjennom fellesprosjekter som inkluderer finansiering av PhD-stipendiater
 8. stimulere til innovasjon og kunnskapsutvikling i bionæringer, tjenestenæringer og industri
 9. etablere Trondheimsregionen som en testarena for ny, banebrytende og bærekraftig teknologi, og slik sørge for å tiltrekke seg verdensledende kompetanse og fagmiljø som innfører bærekraftige løsninger til det beste for lokalsamfunnet
 10. sikre internett og mobildekning til alle innbyggere i kommunen
 11. inngå samarbeid mellom kommunen og aktuelle forskningsmiljøer for å utvikle egnede fremkomstmidler innenfor bykjernen