Kapittel 1: Natur

Natur har en egenverdi. Miljøpartiet De Grønne vil ta vare på naturen ved å opprettholde artsmangfoldet og hindre inngrep i naturen. De Grønnes respekt for naturen betyr også vern om dyr og deres rett til å utøve sin naturlige levemåte. Samtidig må det tas hensyn til at dyr kan være andre dyrs verste fiender. Det må søkes gode løsninger på slike konflikter.

1.1 Natur og miljø

Naturen er viktig for rekreasjon og trivsel. De Grønne vil derfor gjøre naturen lett tilgjengelig ved å etablere gode stier og skilting i marka og på fjellet. I nye Trondheim får innbyggerne i tidligere Klæbu og Trondheim langt større tilgang på turområder enn før kommunesammenslåingen. Nye Trondheim vil tilby et eldorado av planter, dyr, skog, fjell, elver, sjøer og fjord.

Natur er også kultur. Naturen inneholder kulturminner som forteller naturens egen historie, og også menneskets nytte og glede av naturen.

De Grønne vil:

 1. ta initiativ til en nærnaturplan for markaområdene
 2. styrke opprydding langs, i og på bunnen av Nidelva, med mål om en ren blå tråd langs Nidelvstien der fiskebestanden får tilbake gode gyteforhold
 3. etablere tiltak for å fjerne søppel i fjorden og i elva, og sikre at vi unngår videre forsøpling
 4. sikre de økologiske korridorene
 5. lage en plan for restaurering og reetablering av våtmark, naturskog og rødlistede arter
 6. kartlegge sårbar natur i hele kommunen og sikre at fremtidige generasjoner kan oppleve urørt natur
 7. kartlegge og ta vare på grøntområder og biomangfold inne i byområdet
 8. verne flere skogområder og hundremeterskoger nær og i boligområder  
 9. sikre Vassfjellet som nærområde
 10. etablere vannspeil i parker, hundremeterskoger og bomiljø for å øke naturopplevelsen og muligheten for rekreasjon i nærområdet
 11. arbeide for fortsatt utvidet vern av Bymarka uten asfalt og anlegg som forstyrrer naturen, og unngå utbygging på Gråkallen
 12. stanse hogst av gammelskog og stanse flatehogst i kommunen
 13. arbeide for at det ikke hogges skog i yngleperioden, mellom 1.  april og 1. juli
 14. utvide kommunens registrering av store og gamle trær, og gi dem nummer, samtidig som tapte trær erstattes med nyplanting  
 15. styrke arbeidet med forvaltning av laks-, røye- og ørretbestander, med rene vassdrag, desinfiseringsposter for fiskeutstyr, åpne bekker, etablering av dammer, bedre gyteforhold og andre tiltak  
 16. foreslå utfisking av uønska arter som et alternativ til rotenonbehandling
 17. etablere flere utlånssentraler for turutstyr
 18. styrke den naturlige skolesekken og foreslå flere turer i grunnskolen
 19. etablere gode tiltak for å gjøre det lettere for eldre å komme ut i naturen, både på vinterstid og sommerstid
 20. sikre at det tas mer hensyn til hvor nye stier, sykkelveier og veier legges for å unngå flom og jordras
 21. foreslå tiltak i form av beplantning og annet som tiltrekker seg humler og bier
 22. stanse import av forbruksvarer laget av tropiske tresorter, som brukes av det offentlige, samt motivere private bedrifter til det samme
 23. informere om arter og natur på kommunens nettside
 24. foreslå «adopsjon» eller vern av truede arters leveområde for å informere om og sikre disse artenes eksistens

1.2 Dyreliv

Et av De Grønnes grunnleggende prinsipper gjelder solidaritet med dyr. Vi ser egenverdien i dyr, og ikke bare kostnadene de representerer for samfunnet, eller de godene de gir oss. Derfor er det viktig at kompetansen og forståelsen av dyr som tenkende skapninger økes, både hos barn og voksne. Som del av forståelsen vil vi arbeide for at de ville dyrenes omgivelser ikke raseres. Husdyr og kjæledyr må også gis så naturlige omgivelser som mulig basert på deres behov.

De Grønne vil:

 1. hindre etablering av massedeponi som forstyrrer viltkorridorer, utsatte arter og naturopplevelser
 2. arbeide for å bevare leveområder for rovdyr i Trondheim og deres migrasjonsruter samt spre kunnskap om rovdyra i kommunen
 3. at veier ikke skal hindre dyrs naturlige ferdsel og at gamle veier skal revurderes etter dette kravet
 4. hindre arealendringer som følge av urbanisering og menneskelig aktivitet som fratar arter deres leveområder og dermed fører til at de dør ut
 5. arbeide for å spre kunnskap om alle ville dyr i kommunen
 6. arbeide aktivt og legge til rette for arter som er kraftig bestandsredusert og truet av utryddelse, og for bevaring av deres leveområder
 7. etablere et prøveprosjekt med en egen dyrehjelplinje som er åpen døgnet rundt
 8. gjøre det enkelt å varsle om dyr som er skadet ved at kontaktinformasjon er lett å finne på kommunens nettside
 9. etablere flere hundeparker
 10. markere egne turstier og skiløyper der hunder er velkommen
 11. sette opp (flere) søppelkasser i markaområdene
 12. oppfordre kjøpesentre til å ha venterom for dyr
 13.  gi støtte til flere dyreskur for å ta vare på ville og hjemløse katter
 14.  foreslå tvungen kastrering av alle katter som er ute

 

1.3 Klima, energi og forurensing

For Miljøpartiet De Grønne er det aller viktigst å sikre at kloden er beboelig for framtidige generasjoner. Det betyr at vi fører en politikk som bidrar til at Trondheim gjør sin del for å redusere utslipp av CO2. Det betyr også at vi er svært opptatt av produksjon og bruk av energi, og det miljøet vi skaper for hverandre i kommunen. Det strømmer importert elektrisitet fra fossilt brensel gjennom kraftledningene i Norge. De Grønne vil sikre at strømmen som kjøpes inn av Trondheim kommune kommer fra fornybar kraftproduksjon, og ikke fra fossile kilder.

Trondheim kommune har vedtatt ambisiøse klimamål. De Grønne vil være en garantist for at det gjennomføres tiltak slik at målene nås. Det er fullt mulig å kutte klimagassutslippene drastisk i løpet av få år, også i Trondheim kommune. Vi kommer langt ved å redusere utslippene fra fossile kjøretøy og ved å gjøre det enklere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen.

Vi må bruke energien smartere, og den må komme fra fornybare kilder. De Grønne vil legge til rette for økt fornybar energiproduksjon, at det bygges flere energismarte bygg og støtte opp om arbeidet som gjøres i kunnskapsmiljøene og næringslivet for å bruke energien smartere og produsere fornybar energi.

Ren luft og rent vann er grunnleggende rettigheter. Luftforurensningen har gått kraftig ned de siste årene, men vi vil fortsatt jobbe for at lufta skal være ren for alle. Vi vil også fortsette arbeidet med å redusere bruken av plast og utslippene av plast i naturen.

Selv om vi reduserer utslippene, må vi forberede oss på klimaendringer. De Grønne vil derfor ha mer oppmerksomhet rettet mot klimaberedskap i kommende bystyreperiode. Vi vil sikre at den nyeste kunnskapen om klimaendringer og klimatilpasning benyttes for å styrke beredskapen.

De Grønne vil:

 1. gjøre Trondheim til et nullutslippssamfunn innen 2040
 2. arbeide for å kutte klimagassutslippene med 80 % innen 2030
 3. etablere delmål for kutt i klimagassutslipp fram mot 2030
 4. innarbeide mål for indirekte klimagassutslipp
 5. videreutvikle styringsverktøy for å kutte klimagassutslipp i kommunen, for eksempel klimabudsjett og -regnskap
 6. starte arbeidet med å etablere løsning for karbonfangst og lagring for fjernvarmeanlegget på Heimdal
 7.  gjenåpne lukkede bekker og elver der dette er mulig
 8. at alle nye kommunale bygg skal være i front på bærekraftige løsninger og at flere av nye kommunale bygg skal bygges med solceller
 9. videreføre innsatsen på energisparing i kommunale bygg
 10. innføre grønne tak der det bidrar til overvannshåndtering og biologisk mangfold
 11. integrere overvannshåndtering som en del av utformingen av byrom og gater
 12. sikre at Trondheim kommune krever opprinnelsesgaranti ved kjøp av strøm
 13. støtte opp om prosjekter i kunnskapsmiljøer og næringsliv som bidrar til mindre energibruk, smartere bruk av energi og fornybar energiproduksjon
 14. doble antall ladestasjoner innen 2022
 15. videreføre og innføre flere tiltak for å redusere luftforurensingen
 16. redusere bruken av fossil plast betraktelig i kommunen, og innføre miljøvennlig alternativer
 17. innføre tiltak for å redusere plastforurensingen
 18. at Trondheim blir blant de første kommunene som støtter bileiere som kjøper plastfrie dekk
 19. utrede muligheten for å kreve enten utnytting av solenergi eller grønne tak på alle nye næringsbygg i kommunen.
 20. at klimaberedskapen skal økes og må inngå i premissene for byens utvikling