Grønt kommunestyrearbeid i Klæbu

Fra 1.1.2020 blir Trondheim og Klæbu slått sammen til én kommune, og lokallagene våre i de to kommunene ble slått sammen allerede i 2018. Vi fikk innvalgt én representant i Klæbu ved valget i 2015, og lokallaget der har tatt tak i mange saker i perioden.

Miljøpartiet De Grønne sin faste representant i kommunestyret i Klæbu er Astrid Grendstad. Lokallaget inngikk etter valget i 2015 et valgteknisk samarbeid med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, da de kom med det beste tilbudet om mandatfordeling. Dette ga MDG første varaplass på borgerlig side i formannskap, medlem i utvalg for miljø, næring og samferdsel, utvalg for oppvekst og kontrollutvalg, i tillegg til plass i navnekomité, skatteutvalget, klagenemnd skatt, styret for Klæbu industrier AS, med mer.

Saker lokallaget har jobba med:

 • Minimum 1 lærling per. 1000 innbygger
 • Ungdomsklubben driftes etter “Inderøymodellen”, med dagsenter for eldre på dagtid og fritidsklubb i samme lokaler på kveldstid. 
 • Deponisaker: MDG har foreslått tiltak som; I henhold til IKAP Trondheimsregionen skal det være kun 2 deponier på hver side av Nidelva åpne til enhver tid, og at bestemmelser der skal overholdes. MDG har uttrykt bekymring for at avrenning fra deponert masse skal forurense vassdrag og omgivelser, og har foreslått tiltak som skal beskytte naturen, plante- og dyreliv, vilttrekk, kalvingsplasser med mer i nærområdet. MDG har pekt på at landskapsendring som deponi medfører ikke er i henhold til EU sine bestemmelser om endring av landskap. MDG har foreslått tiltak som skal hindre miljøgifter som tungmetaller og andre giftige kjemikalier fra deponert masse, med tanke på ødeleggelse av vassdrag.
 • Klima- og energiplan, med oppgradering av tette dører og vinduer på offentlige bygg. 
 • Tilstrekkelig høyde under Hallanbrua for tømmertransport (brua var opprinnelig planlagt med lav høyde for personbil og ikke tilpasset dagens tømmerbiler). 
 • Trafikksikkerhetsplan for 2016 til 2020. Tiltak ved Tanem skole og Tanemshallen prioriteres i plan. Opprinnelig annet forslag på de øverste plassene.
 • Moderasjonsordninger i SFO for lavinntektsfamilier.
 • Boligfelt på Langmo skal ha boliger for førstegangsetablerere og lavinntektsfamilier.
 • Handlingsplan for habilitering og rehabilitering, der MDG foreslo kortere saksbehandlingstid for hjelpemidler, og ansatte skal ha kompetanse på diagnosene ME/CFS, ikke vedtatt i kommunestyret, men har i ettertid blitt tatt til følge av administrasjonen. 
 • Veisalt i Klæbu: Private brønner som er forurenset av veisalt (9 stk), unngå skade av veisalt på infrastruktur som f. eks. bruer, og kartlegging av artsrike veikanter der veisalt kan redusere artsmangfoldet. Sak fremmet som innbyggerinitiativ, der MDG samarbeidet og foreslo vedtak.
 • Forbud mot heliumballonger
 • Det settes ut avfallsdunker, beholdere for engangsgriller og hundelatriner langs med populære turstier i Klæbu, og hundelatriner i Klæbu sentrum. – Finansieres av selvkostfond, renovasjon av midler til gode fra ENVINA.
 • Ren Nidelv (og andre vassdrag) har vært fokus i flere saker.
 • Valdgrenser for hjortevilt i Klæbu i 2016 følger inn i nye Trondheim kommune.
 • Økt antall hjort som skal felles, og endret minsteareal for felling av hjort.
 • Deponering av forurenset snø, slik at ikke vassdrag forurenses.
 • Ulovlig motorisert ferdsel langs med pilegrimsled over Nidengskaret.
 • Bevaring av bygdas tusenårssted på Klæbu seminarplass (siden endret til vedtatt salg av guttebygget, fortsatt mye usikkerhet om seminarplassen).
 • Planlegge areal for livssynsnøytrale rom i Klæbu.
 • Sentrumsplan, tilleggsforslag til pkt. g «Etterbruk av Rådhuset: Foreslå brukt til den delen av bygdesamlinga til Klæbu historielag som har behov for fysisk kontroll av temp., fuktighet og lys. Dette gjelder f. eks. fotosamlinga, arkivmateriale og tekstiler/billedkunst».  
 • Detaljregulering FV 704 Tanem – Tulluan, Kulturmiljø skal bli tatt vare på. Erstatningshabitat ved de høye fyllingene i Bromstadtrøa. Statens vegvesen har tatt dette til følge.
 • Engangsplast skal erstattes med andre, miljøvennlige produkter.
 • Plast og annet avfall som skoleklasser, lag- og organisasjoner for barn, får 1000,- kr for dette. Nedstemt, men arbeider fortsatt for dette.
 • Sykkelvei mellom Klæbu sentrum og Eidstutrø.
 • Ny avløpsledning fra Eidstutrø til Haugdalen.
 • Kvikksølv i fisk, etter skriv fra Mattilsynet. Utvalget avventer resultat av undersøkelse.
 • Skilting av viltoverganger i Klæbu.
 • Skilting av anleggsområder i forbindelse med boligbygging ved Lauvåsen, og trafikksikkerhet for barn.
 • Superbuss og tilbud for reisende fra Klæbu, foreslo å invitere AtB.
 • Profilering av turstier i Klæbu. Tursti som tverrforbindelse Haugdalen – Nidelvstien langs Storvollbekken, vurderes med kostnadsoverslag og legges med saken.  
 • Sykkelvei sammenhengende til Trondheim. Ble tatt opp i utvalget i forbindelse med ferdigstilling av FV 704 Rødde-Tanem.
 • MDG sine innspill til sentrumsplan:
  • Kolonihage eller parsellhage på Hallset (SP fikk omgjort og fjernet forslaget i Formannskap).
  • Nytt boligområde på Hallset skal ha boliger som passer inn med tanke på takhøyde, materialbruk og utseende med Seminarplassen.
  • Klæbu torg utvikles til et hyggelig sted med planter, bord og benker. Bygges i to høyder med parkeringsplass for biler på bakkeplan, og areal for torg, møtested og lignende over. Bygges sammen med bru over til kulturhuset, over miljøgata.
 • Kvikkleire og rassikring. I Litjugla-saken foreslo vi utsettelse i påvente av at NVE skulle orientere om rassikring i Klæbu. Ikke vedtatt. MDG voterte mot deponi av masser i området fordi rasfaren ikke var nedjustert på NVE sine kart. Den store mengden masse som tilsvarte mer enn 68 000 lastebillass, som kunne bidra destabilisere området, ønsket vi å unngå.
 • MDGs representant har votert mot å bruke av kommunens disposisjonsfond for at Sportsklubben Freidig skulle få kjøpe og utvikle Vassfjellet Vinterpark.  Hun mener det er feil bruk av offentlige midler og disposisjonsfond at en privat bedrift skal få støtte til etablering over det kommunale budsjettet. I tillegg inneholder planene for bedriften å ta vann fra fiskevannet Ulvtjønna. Dette vil være kritisk for fisken, vadefugl og annet dyreliv der. Saken er klaget inn til departementet for avgjørelse. 

 

Spørsmål til ordfører i kommunestyret

 • Miljøgifter i fisk, og forurensning av vassdrag i Klæbu. Informasjon til innbyggere, og foreslått tiltak.
 • Tomtevalg av nytt helse- og velferdssenter, prosess og alternative tomter.
 • Beplantning av bautaer og gravminner på kirkegården som Klæbu kommune har ansvar for.

 

Interpellasjoner i Klæbu kommunestyre

 • Om myr og utslipp av CO2 og tungmetaller
 • Makerspace i Klæbu
 • Forbud mot heliumballonger
 • Ruskeplukkelov i Klæbu