Grønt bystyrearbeid i Trondheim

Fotocredit: Eline Hansen Næset

Vi gjør Trondheim grønnere!

 

Som del av en bred koalisjon kan det være vanskelig å få oppmerksomhet og anerkjennelse for sitt bidrag i det store hele. Høsten 2015 var vi sammen med seks andre parti i forhandlinger om en samarbeidserklæring, Granåsen-erklæringa ble til et godt grunndokument for koalisjonens politikk for denne perioden, forma av alle de involverte partiene. De Grønnes rolle i det hele har vært svært viktig. Vi har hatt en klar ambisjon om å gjøre Trondheim grønnere, og det begynte allerede i forhandlingene om den politiske plattformen. 

Vi stod fast på at kommunen skal ha ambisiøse målsetninger for kutt i klimagasser. Nå har vi en klimahandlingsplan som slår fast 80% utslippskutt innen 2030. Klimahandlingsplanen er omfattende og ambisiøs, men gjennomførbar. En av våre viktigste oppgaver framover er å følge den opp og ikke minst sørge for at de andre partiene ikke nedprioriterer klimaarbeidet. For å legge til rette for gjennomføring av planen fikk vi vedtatt at det skal legges frem et årlig klimabudsjett. Rådmannen satte av 15 millioner kroner til tiltak i klimaplanen, men vi nærmest dobla denne summen i budsjettforhandlingene da det ble klart at midlene fra rådmannen ikke på langt nær var nok for å få oss i rute til å nå målsetningene våre.

Vi har bestemt at kommunen skal være en klimavennlig byggherre. Vi har fått gjennomslag for forslag om klimanøytrale anleggsplasser, grønne tak og solceller på kommunale bygg, samt at administrasjonen nå må presentere en byggstrategi for hvordan klimavennlig byggestandard skal bli normen – dette er viktig fordi 15 % av klimagassutslipp i kommunen kommer fra sektoren bygg og anlegg. Og vi vet, fra erfaring, at når en så stor aktør som Trondheim kommune setter en slik standard påvirker det markedet.

Dette er store prosjekt som vil prege politikken i mange år framover, og som gjør Trondheim til en grønnere by. Ja, også har vi støtta bikuber og grønnsakskasser gjennom støtteordning for urban dyrking, vi har etablert Matsentralen i Trondheim som omfordelte ti tonn matvarer bare på de tre første ukene, samt andre grønne tiltak som reduserer indirekte og direkte klimagassutslipp som utlån av verktøy og el-lastesykler på bibliotekene. Ting som kan virke som bagateller når det er snakk om storpolitikk, men responsen tyder på at dette treffer folk og er et nyttig supplement til de større sakene vi jobber fram.

Vi har jobba mye med byutvikling denne perioden, nylig har vi fått gjennomslag for Elgeseterforliket som vil transformere en av byens største og gråeste gater til en gate for folk i busser, på sykler og gående, med liv og røre istedenfor eksos og svevestøv. Og Elgeseterforliket er forresten bare siste tilskudd i serien gater som gjøres mer (miljø)vennlige. Innherredsveien var en suksess og nå står Olav Tryggvasons gate for tur. Bilfri midtby er snart et faktum i Trondheim også, byen og kommunen vår blir bedre og mer klimavennlig.

Og enda er det mange ting Miljøpartiet De Grønne  kan ta æren for i Trondheimspolitikken. Her er en kortfatta liste:

 • Trondheim kommunes matstrategi er under utarbeidelse, på bestilling fra oss.
 • Vi står alltid på for å beskytte markaområdene, blant annet ved å motsette oss forslag som utbygging av skianlegg på Gråkallen og gondolbane til Våttåkammen. Vi ønsker en markalov som beskytter markaområdene enda bedre enn dagens kommuneplan.
 • Vi fikk lagt om traseen til Ladestien for å beskytte det truede fuglelivet i fjæra
 • Vi har fått styrka satsing på kunst i offentlig rom
 • Vi har i åresvis satt spørsmålstegn ved kunstgressbaner med gummigranulat i bystyret. Endelig får vi nå gehør for bekymringene og kommunen har satt i gang flere forsøksprosjekt for å redusere bruk av granulat og utslipp av granulat i naturen.
 • Trondheim kommune som fairtrade kommune
 • Gjeninnføring av piggdekkavgiften
 • Vi har bevilget penger til E-sport-prosjekt i østbyen, slik at ungdom får tilgang til en populær fritidsaktivitet.
 • Gratis deltakelse på kulturarrangementer for barn fra lavinntektsfamilier
 • Gjøre det lettere å være gående og syklende i Trondheim. Gjennom Miljøpakken arbeides det for gjennomgående veier og stier for syklende og gående, «snarveiprosjektet» forbedrer småveier og stier som mange gående og syklende bruker og gjør dem tilgjengelige året rundt, og miljøgate i Innherredsveien gjør en viktig distanse mellom Midtbyen og østre del av kommunen mye mer attraktiv for gående og syklister.
 • Opprettelse av et samiskspråklig barnehagetilbud
 • Satsing på urban dyrking – blant annet gjennom å sette av penger i budsjettet som lag og foreninger kan søke om støtte fra til urban dyrking der de holder til, opprettelse av frøbibliotek og oppretting av et lokalt kompetansesenter for bynært landbruk.
 • Stans av planer om å lage parkeringskjeller under torvet
 • Sørge for at Trondheim tar imot en betydelig andel av FNs kvoteflyktninger til Norge
 • Vern om det unike miljøet på Svartlamon
 • Det skal stilles krav om bærekraftige materialvalg i byggeprosjekter gjennom byggstrategien
 • Vi har fått vedtatt prøveprosjekt med fossilfrie anleggsplasser.
 • Stans av mulig innføring av tiggerforbud i Trondheim
 • Gjennom forhandlinger lykkes vi i å bevare verdifulle jordbruksområder rundt Presthus gård  ved å begrense utbyggingen på Overvik.
 • Vi har fått i gang et prosjekt for økt byliv, for å skape mer liv i Midtbyen