Kjernesaker i valget 2019

1. Trondheim skal bli et nullutslippssamfunn raskest mulig. Byen skal styres etter et klimabudsjett med konkrete og forpliktende tiltak for å nå målet om å kutte direkte og indirekte utslipp.

2. Naturen og det biologiske mangfoldet i elva, fjorden, markaområdene og grøntområdene i kommunen skal ikke bare bevares, men gjenopprettes og styrkes.

3. Forebygging av psykiske problemer blant barn og unge må prioriteres. Vi må sikre rask og god behandling for de som trenger hjelp, blant annet gjennom en styrking av skolehelsetjenesten.

4. Det skal legges bedre til rette for lokaldemokratiet og frivilligheten i bydelene. Vi vil stimulere til sterke fellesskap på tvers av generasjoner, som motvirker utenforskap og ensomhet.

5. Byutviklingen skal skje på innbyggernes premisser, ikke utbyggernes. Vi skal ha sterk kommunal styring og god medvirkning.

6. Trondheim skal være en mangfoldig kulturby, med et bredt kulturtilbud som er tilgjengelig for alle. Kulturlivet skal sikres gode vilkår og vi vil opprette et eget “kulturråd” drevet av kulturaktører etter inspirasjon fra idrettsrådet.

7. Nedbygging av matjord må ta slutt. Vi vil bevare all dyrka og dyrkbar mark i kommunen.

8. Trondheim skal være Norges beste kommune å være fotgjenger og syklist i, og kollektivtilbudet skal styrkes, slik at det blir lett å forflytte seg uten bil.

9. Trondheim kommune skal nå FNs bærekraftsmål innen 2025, fem år før resten av verden.

10. Ressursene i samfunnet skal fordeles jevnere i befolkningen for å sikre like muligheter for alle og at ingen lever i fattigdom i Trondheim.

11, Vi vil satse på sirkulær-/kretsløpsøkonomi for bærekraftig utnyttelse av ressurser. Det skal bli lettere å dele, reparere og gjenbruke.