Kapittel 9: Lokaldemokrati og styringsmodell

Demokrati er mer enn stemmerett. Miljøpartiet De Grønne står for et deltakende demokrati der alle individer og grupper får muligheten til å engasjere seg i sin egen og fellesskapets fremtid. Vår tro på demokratiet er basert på en erkjennelse av at alle individer er likeverdige. For å fremme politisk deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, gjennomsiktige og mest mulig tilgjengelig for folk flest. De Grønne vil legge til rette for nye arenaer for deltakelse, og styrke innsyn og åpenhet rundt politiske beslutninger. Større tillit til sivilsamfunnet betyr også desentralisering av makt til bydeler og nærmiljøer.

De Grønne i Trondheim vil utrede innføring av bydelsutvalg med reell beslutningsmyndighet. Utvalgene skal være små nok til å være faktisk lokale, men også store nok for oppgavene de får tildelt. Vi ønsker å gi hver bydel en pott med penger til borgerinitiativ. Borgere kan komme med forslag til utvikling i bydelen og lignende, og innbyggerne stemmer selv over disse forslagene.

De Grønne vil:

 1.  opprettholde formannskapsmodellen i Trondheim, og avvise forslag om parlamentarisme og byregjering
 2.  utrede modell for bydelsutvalg og andre ordninger for å øke innbyggernes innflytelse i kommunen
 3.  gjennomføre forsøk med deltakende budsjettering i kommunen og eventuelt i bydelene
 4.  benytte innbyggerhøringer i flere saker
 5. redusere bruken av målstyring i kommunen, og fremme betydningen av medmenneskelighet og livskvalitet i kommunens tjenester
 6.  unngå salg av kommunale bedrifter og ressurser
 7.  sikre politisk kontroll av naturressurser og offentlig infrastruktur
 8.  fremme demokratideltakelse ved å gjøre det lettere for flere å stemme, for eksempel gjennom utprøving av elektronisk valg
 9.  arbeide for at folkevalgte organer reflekterer mangfoldet i befolkningen best mulig
 10. foreslå en prøveordning der stemmerettsalderen ved det kommunale valget i 2023 senkes til 16 år
 11.  at barn og unge skal ha rett til medbestemmelse etter evne i alle sammenhenger som angår dem
 12.  arbeide for å gjøre det lettere å delta i politiske prosesser i kommunen for folk uten lang erfaring fra politikk eller forvaltning
 13.  gjøre politikeres stemmegivning fra bystyret enkelt tilgjengelig på nett og i maskinlesbart format
 14.  velge IT-løsninger som baserer seg på fri programvare og åpne standarder
 15.  sikre begrenset kameraovervåkning i det offentlige rom
 16.  styrke satsinga på klarspråk i kommunen
 17. at kommunen skal gjøre data som allerede eksisterer i det offentlige, tilgjengelig for innovasjonsformål i langt større grad
 18. at kommunen i langt større grad bør skaffe til veie data fra egen virksomhet som i dag ikke samles inn, og gjøre dem tilgjengelig for næringsutvikling og innovasjon

 

9.1 Offentlige innkjøp som viser vei

Hvert år kjøper Trondheim kommune inn varer og tjenester for mange milliarder kroner. Kommunen står derfor i en nøkkelposisjon til å stimulere til reduksjon i klimagassutslipp, grønn innovasjon og lokale arbeidsplasser. De Grønne vil at kommunens innkjøpsmakt skal brukes aktivt til å stille etiske krav, krav om bruk av klimavennlige materialer og andre krav som bidrar til å skaffe arbeid til flere og til å skape et aktivt og bærekraftig lokalsamfunn.

De Grønne vil:

 1.  sørge for at offentlige selskaper går foran når det gjelder økologisk og sosial bærekraft
 2.  at Trondheim kommune skal bli ekspert på smarte og grønne innkjøpsordninger, blant annet gjennom krav om bærekraft ved innkjøp av varer og tjenester på anbud
 3.  støtte lokale initiativ, lokalt næringsliv og grønne arbeidsplasser gjennom offentlige innkjøp
 4.   etterspørre medmenneskelighet og livskvalitet i tillegg til økonomisk status i rapporter om kommunens tjenester
 5.   at kommunen aktivt benytter seg av Innovasjonskontrakter (tidligere IFU/OFU) og Innovative anskaffelser for å oppnå en bredere behovsdekning og stimulere til innovasjon og teknologiutvikling gjennom offentlige innkjøp.
 6.  aktivt velge produkter som er returnerbare, gjenvinnbare og gjenbrukbare
 7.   jobbe for at selvkostprinsipp (utbytteforbud), som i dag fungerer godt i skolesektoren, utvides til å gjelde innen kriminalomsorg og barnehage
 8.  at kommunen har tilgang på profesjonelt utstyr for videokonferanse, og at videotelefoni blir prioritert fremfor flyreiser
 9.  som hovedregel stille krav om grønne tak ved bygging av offentlige bygg, det vil si tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon
 10. alltid stille krav om lærlinger i anbud hvor dette er aktuelt
 11.  sørge for energieffektivisering i kommunale bygg som skal restaureres, og kreve nullutslippshus eller plusshus ved nybygging
 12. at Trondheim kommune skal ta i bruk innovative offentlige anskaffelser, og derigjennom etterspørre løsninger som fyller krav til kvalitet og effektivitet, i stedet for å spesifisere selve løsningene
 13. at Trondheim kommune må vekte bærekraft 50 prosent som tildelingskriterium ved offentlige anbud

 

9.2 Kommunen som arbeidsgiver

Arbeidslivet gjennomgår en stor endringsprosess. Oljeavhengige næringer opplever nedgangstider, og arbeidsplasser forskyves over til nye og bærekraftige næringer. Ny teknologi bidrar dessuten til at arbeidsoppgaver innenfor de fleste næringer vil bli endret eller automatisert. Dette gjelder også for Trondheim kommune. Samtidig øker behovet for omsorgstjenester etter hvert som andelen eldre i befolkningen øker.

De Grønne er opptatt av at ansatte i kommunen gis gode muligheter for etter- og videreutdanning for å sikre mulighetene til omstilling når det trengs, og for å kunne ta i bruk ny teknologi til beste for innbyggerne. De Grønne mener også at ansattes medvirkning og innflytelse på arbeidsplassen er avgjørende for at kommunen skal kunne gi gode tjenester. Det gjelder både medvirkning gjennom ansattes fagforeninger og direkte innflytelse i det daglige arbeidet. Vi har stor tro på at ansatte kan gjøre selvstendige vurderinger i det daglige arbeidet uten detaljstyring dersom arbeidet er godt organisert og ansatte har den kompetansen som trengs.

Som offentlig arbeidsgiver har Trondheim kommune et ekstra ansvar for å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. Ved for eksempel å tilsette folk med funksjonsnedsettelser eller hull i CVen, viser kommunen at de tar samfunnsansvaret sitt på alvor. I tillegg får kommunen motiverte ansatte som sitter på nyttige erfaringer og perspektiver. Vi mener at dette er nødvendig selv om hovedregelen må være at ansettelser skjer basert på kompetanse og egnethet.