Kapittel 7: Helse og omsorg

Miljøpartiet De Grønne har som mål at Trondheim kommune blir en foregangskommune innenfor helse- og sosialomsorgen. Vi vil arbeide for at alle kommunale helse- og omsorgstjenester er lett tilgjengelige ved behov. Vi vil ha et helse- og omsorgstilbud som ivaretar pasientenes og brukernes verdighet og gir medbestemmelse. Det må tas hensyn til at mennesker er forskjellige og har ulike ønsker og behov. God livskvalitet for den enkelte skal ligge til grunn for alle tjenester og aktiviteter som Trondheim kommune tilbyr sine innbyggere.

Vi kommer til å sette barn og unges psykiske helse i sentrum i den kommende bystyreperioden. Alle er enige om at dette er et viktig felt. De Grønne vil stille krav om at det settes inn ekstra kompetanse og tiltak som virker for å sikre en drastisk reduksjon i psykiske problemer blant ungdom.

De Grønne verdsetter høyt det bidraget som enkeltpersoner, pasientorganisasjoner, støtteforeninger og andre frivillige organisasjoner gir for trivsel og omsorg i hverdagen. Vi vil derfor legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunens ansatte og frivillige organisasjoner.

7.1 Forebygging på mange områder

Miljøpartiet De Grønne mener at Trondheim kommune har et stort ansvar for å forebygge sykdommer, lidelser og ulykker blant befolkningen. Forebygging betyr tilrettelegging for sunn mat, trivsel og helsebringende aktiviteter. Vi vil derfor at kommunen skal bidra med informasjon om mat og helse og etablere tiltak som gjør det lettere for folk å holde seg sunn og frisk. Folk kan holde seg frisk på mange måter, men for alle gjelder at sunn mat, godt arbeidsmiljø, venner, fysisk aktivitet og trivsel er viktig. De Grønne vil derfor arbeide aktivt for å oppnå dette.

Helsefremmende aktiviteter bør legges inn i hverdagen. De Grønne mener derfor at forebygging må løftes fram både helse, byutvikling, oppvekst, kultur og fritid.

De Grønne vil:

 1. styrke den naturlige skolesekken
 2. etablere gode tiltak for å gjøre det lettere for eldre å komme ut i naturen; både på vinterstid og sommerstid
 3. etablere flere utlånssentre for turutstyr
 4. fortsette arbeidet med å etablere snarveier slik at det blir lettere og raskere å ferdes til fots
 5. kreve at alle skolekantiner og skolekiosker oppfyller Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen
 6. ansette personer med ernæringskompetanse som kan gi opplæring og råd til ansatte i kommunen som lager og serverer mat til barn, unge og eldre
 7. redusere kommunens kjøttforbruk, for eksempel ved å ha minst én kjøttfri dag i uken i alle kommunens kantiner og storkjøkken
 8. sikre at vegetarisk mat er tilgjengelig hver dag i alle kommunens kantiner og storkjøkken.
 9. foreslå Trondheim kommune som forsøkskommune for mer vegetarmat inn i skolen, og inn i faget mat og helse.
 10. ta initiativet til at ernæring får større oppmerksomhet på matfestivaler, i skoler, barnehager og i helse- og omsorgstjenesten
 11. etablere innkjøpsordning som sikrer minst 50 % bærekraftig mat i offentlige institusjoner og kantiner innen 2022
 12. etterspørre rapporter om hvordan psykiske problemer forebygges i barnehager og skoler
 13. sette av midler til tiltak mot psykiske problemer som frivillige organisasjoner kan søke på

 

7.2 Omsorg og trivsel i hverdagen

De Grønne vil legge til rette for at den enkelte selv kan bestemme over egen hverdag i størst mulig grad. Det må tas hensyn til at eldre har ulike behov uavhengig av alder. Vi vil fremme god helse og selvstendighet ved å ta initiativet til at flere boliger er lagt til rette for den enkeltes behov. Dette inkluderer mulighet for selvhjelp og nabohjelp for de som ønsker og trenger det. De Grønne vil også sikre et godt samarbeid mellom kommunens omsorgsarbeidere og omsorgstilbud fra frivillige organisasjoner.

Mange enkeltpersoner bidrar med stell og omsorg av familiemedlemmer og bekjente. Dette er viktige bidrag til samfunnet. De Grønne vil arbeide for at denne innsatsen verdsettes gjennom en anstendig omsorgslønn.

De Grønne vil:                                            

 1. ta initiativet til en utredning om hvorvidt og hvordan ordningen med omsorgslønn kan utvides i Trondheim kommune
 2. vektlegge brukermedvirkning i organisering av tjenester i kommunen
 3. legge til rette for og støtte etableringen av kollektiver for seniorer basert på brukernes behov
 4. legge til rette for og støtte etableringen av alternative boformer hvor det er tilrettelagt for fellesfunksjoner
 5. etablere felles bokollektiv for eldre og studenter etter modell fra Nederland
 6. plassere nye offentlige bygg slik at det åpner for mer kontakt mellom generasjoner
 7. bidra til å bedre botilbudet utenfor institusjon for pasienter med varige psykiske lidelser som er for syke til å bo helt alene
 8. bidra til at alle med omsorgsbehov, også de som mottar ettervern, får et tilpasset boligtilbud
 9. utrede avlastningsboliger for unge demente etter modell fra slike boliger andre steder i Norge
 10. skape trygge og helsefremmende rammer for personer med demens og eldre med omsorgsbehov
 11. styrke rehabiliteringstilbudet i kommunen slik at personer som har behov for et tverrfaglig og tverrsektorielt tilbud får dette
 12. stimulere og øke støtten til frivillige og ideelle aktører som gir verdifulle bidrag til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og pleietrengende
 13. foreslå at aktivitører både kan jobbe for eldre i eget hjem og på institusjon
 14. styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å oppdage vold, mobbing og overgrep mot barn
 15. arbeide for samlokalisering av nye eldreboliger og studentboliger etter modell fra Nederland

 

7.3 Barn og unges psykiske helse

Mange barn og unge grubler på mye rundt livet og sin egen plass i det. Alt for mange unge opplever et press både når det gjelder utseende, væremåte og prestasjoner. Slik kan vi ikke ha det. De Grønne har derfor valgt barn og unges psykiske helse som en av hjertesakene for kommende bystyreperiode. Det betyr at vi vil jobbe aktivt med temaet på flere områder, både for å forebygge psykiske problemer, og for å sikre rask og god behandling for de som opplever å ha problemer.

Det skal være lett å ta kontakt med eller tilkalle hjelp når det trengs, uten ventetid. Dette kan gjøres ved å etablere en vaktordning eller annen organisering hvor helsepersonell med ulik fagbakgrunn bidrar. Vi vil videre sikre at skoleelever alltid har en helsesøster eller annet helsepersonell tilgjengelig i skoletiden som kan informere og gi veiledning som kan forebygge psykiske problemer.

De Grønne vil:

 1. øke kunnskapsnivået rundt psykisk helse blant lærere og andre som jobber med barn og unge
 2. styrke skolehelsetjenesten, blant annet med flere psykologer, helsesøstre og barnevernspedagoger
 3. ta i bruk norske og internasjonale forskningsresultater på resiliens for å bidra til å styrke det mentale og psykososiale immunforsvaret blant ungdom
 4. styrke ettervernet for alle barn og unge med psykiske problemer
 5. utrede mulig organisering av et døgntilbud ved akutt behov for psykologisk eller psykiatrisk hjelp, eventuelt inkludere et slikt tilbud i etablerte vakttjenester
 6. styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å oppdage vold, mobbing og overgrep mot barn
 7. åpne egen helsestasjon som er spesielt rettet mot gutter, etter modell fra Oslo
 8. sikre tilgang til hjelp uten ventetid for barn og unge med psykiske plager ved å etablere en ordning hvor fagpersonell med ulik kompetanse bidrar
 9. forby retusjert og seksualisert reklame i offentlig rom
 10. at markedsføring av kosmetisk kirurgi ikke skal tillates i offentlig rom
 11. at markedsføring av slankemidler ikke skal tillates
 12. gi flere økonomiske ressurser til Trondheims helsestasjoner for å minske presset på og køene til barne- og ungdomspsykiatrien

 

7.4 Barnevern

Et samfunn det er godt å være barn i, er ofte et bra sted for alle. En trygg oppvekst legger et godt grunnlag for et godt liv. De Grønne mener at barnets behov for trygghet og kjærlighet, samt fravær av overgrep og forsømmelse, alltid må prioriteres fremfor andre hensyn. Vi vil derfor sikre at alle som jobber med barn har den nødvendige kompetansen for å gi barna gode oppvekstvilkår, og også til å kunne oppdage eventuelle tegn til problemer. De Grønne vil også arbeide for at de som jobber i barnevernet aldri overser tegn og meldinger som angår barns trygghet og velvære.

De Grønne vil:

 1. utarbeide en plan for bekjempelse av barnefattigdom i Trondheim  
 2. jobbe aktivt for at  barn i Trondheim kommune skal ha et liv uten fattigdom ved for eksempel å foreslå tilskudd for å delta på helgesamlinger, kurs og treningssamlinger
 3. styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å oppdage vold, mobbing og overgrep mot barn
 4. styrke barns medbestemmelsesrett i barnevernssaker, også dersom barnet er under 12 år
 5. at barn og unge skal ha rett til medbestemmelse etter evne i alle sammenhenger som angår dem
 6. at søsken som hovedregel plasseres i samme fosterhjem der dette er ønsket av barna selv, og tilrådelig ut fra en helhetsvurdering og de enkelte barns behov
 7. gi helhetlige hjelpetiltak til gravide under svangerskapet dersom det er mistanke om omsorgssvikt under og/eller etter svangerskap
 8. øke det etniske, språklige og kulturelle mangfoldet blant godkjente fosterfamilier og beredskapshjem
 9. tilrettelegge for flere lokale lavterskeltilbud for sårbare familier, blant annet i samarbeid med helsesøstre og barnehager
 10. tilrettelegge for barn med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser, og arbeide aktivt for å motvirke et sorteringssamfunn
 11. styrke tilbud om møteplasser og språkopplæring til foresatte og barn som ikke er i barnehage
 12. at Trondheim kommune skal bli en del av ordningen Opplevelseskortet, som gir familier med lav inntekt gratis tilgang til kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen

 

7.5 Ruspolitikk og rusomsorg  

Miljøpartiet De Grønne anser rusavhengighet som et helse- og velferdsproblem. Vi arbeider derfor nasjonalt for å avkriminalisere bruk av rusmidler. I kommunen vil vi bidra til at rusbrukere får god tilgang på den hjelpen de trenger. Dette gjelder både bolig, sosiale tilbud og helsetjenester. Samtidig vil vi jobbe for flere rusfrie arrangementer og for at arenaer hvor barn og unge deltar skal være rusfrie. På den måten vil vi også aktivt forebygge rusproblemer.

De Grønne vil:

 1. prioritere tiltak overfor barn og unge som er pårørende eller selv er rusavhengige  
 2. etablere et sterkere helsefaglig hjelpetilbud for rusbrukere og tungt avhengige ved å sikre at helse- og sosialarbeidere er tilgjengelige i det offentlige rom  
 3. at mennesker som er behandlet for rusproblemer og psykiske problemer sikres anstendig ettervern og oppfølging og at det skal være bolig klar etter rusbehandling
 4. tilby gratis langtidsvirkende prevensjon til ruspasienter, samt sørge for god informasjon om rusbehandling og graviditet  
 5. sikre godt samarbeid mellom skoler og helsesektoren for å sikre god informasjon om rus, rusmidler og tilgjengelighet blant unge  
 6. videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, og arbeide aktivt for rusfrie arrangementer  
 7. skjerpe skjenkekontroll av utesteder og øke kompetansen blant skjenkekontrollørene
 8. pålegge dagligvarebutikker å skjerpe sine rutiner om salg av alkohol til mindreårige
 9. legge til rette for at interesseorganisasjoner med ulike tilnærminger til rusomsorgen kan motta støtte til informasjonsarbeid og arbeid mot rusavhengighet  

 

7.6 Behandlingstilbudet

I Trondheim kommune skal det være tilgang på gode tjenester ved helse- og omsorgsinstitusjonene og ved at fastlege, psykolog, helsesøster, jordmor og skolehelsetjeneste er lett tilgjengelige når man trenger dem. Dette gjøres gjennom økonomiske prioriteringer, men også ved å sikre riktig organisering. Helse- og omsorgsarbeidere bør samarbeide tett med frivillige organisasjoner, pleietrengende og deres nærmeste pårørende.

De Grønne vil bidra til en god fastlegeordning i Trondheim kommune. Vi vil foreslå at kommunens ledelse starter en dialog med leger og annet helsepersonell om mulighetene for en forsøksordning. Forsøksordningen kan innebære færre antall listepasienter til hver lege eller forskjellig antall pasienter avhengig av for eksempel pasientenes alder. Administrative endringer og ansettelsesforhold kan også inngå i forsøket samt tilknytning av annet helsepersonell i ordningen.

Foreldre og nyfødte trenger lett tilgang på riktig fagkompetanse i kommunen. Miljøpartiet De Grønne vil derfor styrke jordmortjenesten og helsestasjonene for å sikre god oppfølging av mor og barn både før og etter fødsel.

De Grønne vil:

 1. foreslå et forsøksprosjekt i kommunen for en videreutvikling av fastlegeordningen
 2. styrke behandlingen av psykiske lidelser, blant annet ved å gi ungdom med traumatiske opplevelser ekstra oppfølging
 3. øke oppmerksomheten omkring psykiske problemer hos eldre og styrke det psykiatriske helsetilbudet for denne gruppen
 4. øke ressursene for kartlegging, forebygging og behandling av underernæring hos kronisk syke og eldre i hjemmebaserte tjenester
 5. styrke kommunens krisesentre og voldtektsmottak
 6. arbeide for at ansatte i helsesektoren skal ha kompetanse om behandling av ME/CFS- syke
 7. arbeide for at ventetiden for hjelpemidler skal bli så kort som mulig