Kapittel 5: Menneskevennlig og grønn byutvikling

Miljøpartiet De Grønne ønsker en by som fremmer livskvalitet for oss som bor i byen. Vi vil skape flere sosiale møteplasser for folk der de bor. Vi vil gi folk naturopplevelser hver dag gjennom å gi naturen gode livsvilkår i kommunen. Folk i Trondheim skal puste ren luft og kunne sove godt om natten uten støy. Det må bli trygt og effektivt for alle aldersgrupper å gå, sykle og reise kollektivt. Slik får vi en sosial og sunn by, hvor vi også kutter klimagassutslippene raskt. Ny boligbygging må skje i gang- og sykkelavstand til viktige målpunkt i hverdagen, som butikker, arbeidsplasser og kollektivtransport. Slik kan vi ta vare på matjorda og bymarka til glede for oss i dag og framtidige generasjoner.

5.1 Attraktive møteplasser og grønt bymiljø

God livskvalitet avhenger av sosiale relasjoner og god helse. Byen er et verktøy for å kunne oppnå dette. Miljøpartiet De Grønne vil gi befolkningen bedre helse ved å redusere støy- og støvplagene og legge til rette for at de fleste kan gå og sykle på hverdagsreisene. Trondheim trenger flere møteplasser i nærheten av der folk bor for å møte venner og bekjente, eller bare nyte været og omgivelsene. Historiske bygg og miljøer må brukes som en ressurs for å styrke Trondheims identitet og attraktivitet.

De Grønne mener at et grønt bymiljø er et trivelig og rent bymiljø som tar vare på både mennesker, dyr og insekter. Vi ønsker å legge til rette for biologisk mangfold, og behandle avfall som den verdifulle ressursen det er.

De Grønne vil:

 1. aktivt involvere lokalbefolkningen ved utformingen av tiltak i bydelene
 2. etablere en ordning som støtter innbyggere som ønsker å etablere et prøveprosjekt for bedre bymiljø i gata de bor i, etter modell fra “Living Street” i Gent i Belgia
 3. gjøre Midtbyen mer attraktiv ved å prioritere gange, sykling og kollektivtrafikk, og etablere flere grønne byrom
 4. utvide gågatenettet i Midtbyen og lokalsentrene i Trondheim hvert år, og gjøre flere gater fotgjengervennlige
 5. utvide prosjektet for økt byliv i Midtbyen til også å gjelde lokalsentrene i kommunen
 6. tilrettelegge for flere sosiale møteplasser der folk bor, for eksempel i tilknytning til biblioteker og lokale sentre
 7. tilrettelegge for torg i lokalsentrene
 8. bygge flere små og store parker, og ta vare på og utvikle parkene vi allerede har, slik at alle har friområder i nærheten av der de bor
 9. etablere flere aktivitetsparker ute i bydelene med mulighet for sport og fritidsaktiviteter
 10. arbeide for styrket vern av parker og øvrige grøntområder
 11. bevare Høyskoleparken
 12. skape en frodigere by, for eksempel ved å omgjøre plenarealer til blomsterenger, areal til nyttevekster og frukthager
 13. fortsette arbeidet med å legge til rette for flere kolonihager, parsellhager og urban dyrking
 14. tilrettelegge for boligbygging ved lokalsentre for å øke markedet for møteplasser som bakeri, kafé og andre serveringssteder
 15. redusere luftforurensing og støy ved blant annet å begrense piggdekkbruk, redusere hastighet for kjøretøy i tett bebodde områder og utskifting av bilparken
 16. kartlegge og innføre tiltak mot lysforurensingen i byen
 17. stille høyere krav til utforming av gater og fasader på bygg slik at vi har omgivelser som er attraktive å gå i
 18. stille høye krav til attraktiv arkitektur ved ny utbygging
 19. jobbe for mer gatekunst
 20. ta initiativ til samarbeid mellom kommune, næringsliv og NTNU for å etablere permanente løsninger for oppsamling av marint avfall i Nidelva
 21. erstatte alle kommunens avfallsbeholdere med intelligente avfallsbeholdere
 22. utrede restriksjoner for klipping av gress i veikanter på kommunale veier
 23. utrede en ordning hvor det iverksettes naturrestaurerende tiltak hvis utbygginger fører til naturinngrep
 24. ikke akseptere utbygging på dyrket mark
 25. at bygg i sentrumsområder som hovedregel skal ha åpne første-etasjer hvor man kan se virksomheten på innsiden og slik bidra til et mer attraktivt bymiljø
 26. endre politivedtektene slik at Trondheim parkering får myndighet til å bøtelegge ulovlig parkering i parker, grøntanlegg og lignende
 27. være restriktiv i praksisen med veisalting
 28. jobbe for flere utendørs-skateparker

 

5.2 Aktive og kollektive transportformer

De Grønne vil at det skal være trygt og raskt å gå, sykle og reise kollektivt. Det gir renere luft, bedre folkehelse, mindre støy og bidrar til å redusere klimagassutslippene. De Grønne vil derfor bruke større andel av pengene og prioritere areal til de som går, sykler og reiser kollektivt. Vi må bygge byen slik at den er universelt utformet og gjøre det enkelt for alle innbyggere å komme seg dit de skal i hverdagen. Hvis flere går, sykler og reiser kollektivt blir det også mer plass til de som faktisk er nødt til å kjøre bil.

De Grønne vil:

 1. bruke minst 80 prosent av midlene i Miljøpakken på gåing, sykling, kollektivtilbud og miljøtiltak
 2. samarbeide med fylkeskommunen om å holde bussprisene på et lavt nivå
 3. oppgradere gangveier og snarveier mot kollektivholdeplasser slik at det blir tryggere og enklere å gå til og fra buss og tog
 4. inngå samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer for å prøve ut ny teknologi som supplement til det overordnede kollektivtilbudet
 5. at alderen barn kan reise gratis med buss økes fra 4 til 6 år, og at ungdom på 16 og 17 også kan reise med barnebillett.
 6. øke satsingen på mobilitetsrådgivning slik at flere arbeidsplasser kan tilrettelegge for at ansatte går, sykler og bruker kollektivtransport til og fra jobb
 7. prioritere areal til sykkelveier, brede fortau og byliv
 8. gjøre tiltak for å øke fremkommeligheten for funksjonshemmede, spesielt i sentrumsområder og ved kollektivholdeplasser
 9. erstatte parkeringsplassene bak rådhuset med sykkelparkering og areal for byliv og opphold
 10. stanse utvidelsen av bilbaserte kjøpesentre
 11. etablere bilfrie “hjertesoner” rundt alle barne- og ungdomsskoler
 12. intensivere byggingen av nye sykkelveier og spesielt jobbe for å fullføre byens hovedsykkelveinett som binder bydelene og sentrum sammen
 13. bygge mange flere sykkelparkeringsplasser og etablere flere sykkelhotell for innendørs parkering og muligheter for sykkelvask, vedlikehold og lading av batteri ved flere målpunkter i Trondheim
 14. jobbe for at Trondheim blir en elsykkelkommune, blant annet ved å etablere støtteordninger for kjøp av elsykler
 15. tilrettelegge for mer vintersykling
 16. inkludere elsykler i bysykkelordningen og utvide ordningen til å dekke en større del av byen
 17. styrke kompetansen i grunnleggende trafikksikkerhet og sykling i trafikken blant barn og unge
 18. bidra til at Trondheim får Mobility as a Service (MaaS) – en plattform der man kan bestille en transport som en tjeneste på mobil eller andre enheter
 19. bygge og utvide fortau der det er behov for det
 20. prioritere å brøyte og koste viktige gang- og sykkelruter først
 21. bygge flere benker langs viktige gangruter så folk med lav utholdenhet kan gå lenger
 22. redusere fartsgrensen i områder med mange bosatte eller mange fotgjengere
 23. arbeide for økt frekvens og kapasitet på togtilbudet til og fra Trondheim
 24. arbeide for økt kapasitet på nattogtilbudene fra og til Trondheim og gjøre det lettere å dele kupé med andre reisende
 25. utvide ordningen med utleie av el-lastesykler til alle kommunens biblioteker
 26. oppfylle målene satt i gåstrategien for Trondheim 2016-2025
 27. oppfylle målene satt i sykkelstrategien for Trondheim 2014-2025
 28. passe på at gatene i kollektivbuen utformes slik at gående, syklende og kollektivtransport prioriteres foran privatbiler
 29. prioritere å få bygget sammenhengende sykkelveier
 30. utrede innføring av et ekstra kollektivtilbud, etter modell fra tjenesten “HentMeg” i Sauda, for å bedre tilgjengelighet for brukere med begrenset mobilitet
 31. etablere bybane som en del av kollektivtilbudet etter at anbudsperioden går ut i 2029

5.3 Bilbasert transport og næringstransport

Den bilbasert transporten går gjennom en stort teknologisk skifte. Om ikke mange år vil den være utslippsfri og smartere, men den vil likevel kreve mye areal og ressurser. Derfor vil De Grønne løse personbiltransporten smartere ved å legge til rette for deleordninger, redusere behovet for å ha bil i byen og stimulere til utslippsfrie løsninger. Vi vil også etablere tiltak for å kutte utslippene fra næringstransporten og finne smartere løsninger for varelevering i en tid hvor netthandelen øker voldsomt.

De Grønne vil:

 1. etablere null- og lavutslippssoner for kjøretøy i Trondheim
 2. bruke bompenger og/eller vegprising som et av virkemidlene for å redusere biltrafikken med 20 % innen 2025
 3. samarbeide med næringslivet for å redusere utslippene fra næringstransporten
 4. starte arbeidet med smarte vareleveringsløsninger for netthandel
 5. få til smartere varelevering ved å etablere samhandlingssentraler for varelevering i samarbeid med næringslivet
 6. at det ikke skal bygges nye veger som fører til trafikkvekst i Trondheim
 7. gjøre det billigere og enklere å bruke nullutslippsbiler enn fossilbiler
 8. bygge ut flere ladepunkter for elbil
 9. reservere flere parkeringsplasser for bilkollektiv
 10. fjerne mulighetene for kjøring gjennom Midtbyen for privatbiler, men gi biltilgjengelighet for nødetater, beboere, forflytningshemmede, tjenesteyting og varelevering, innen 2023
 11. systematisk redusere antall gateparkeringsplasser for biler i Midtbyen
 12. omgjøre flere parkeringsplasser til HC-parkering ved viktige målpunkt
 13. utrede GPS-basert veiprising som alternativ til dagens bomstasjoner
 14. at gratis bilparkering i boliggater gradvis  skal gjøres om til soneparkering eller avgiftsparkering
 15. utrede muligheten for miljødifferensierte takster som et virkemiddel for å redusere utslipp fra transport
 16. legge til rette for at alle nybygg i Trondheim skal være ladeklare, altså at minimum 50% av parkeringsplassene har lademulighet og er 100 % ladeklare
 17. øke tilskuddet til ladeinfrastruktur i borettslag, sameier, boligaksjelag og garasjesameier
 18. legge til rette for at det bygges flere hurtigladere og komme nærmest mulig målet om å til enhver tid ha én hurtiglader pr. 100 elbiler
 19. legge til rette for at det bygges flere hurtigladere i sentrum, spesielt med tanke på å gjøre det enklere å kjøre eltaxi og elbudbiler

 

5.4 Boligpolitikk og smart arealforvaltning

Miljøpartiet De Grønne er opptatt av at alle innbyggerne i kommunen skal ha tilgang til en bolig å leie eller eie.  Derfor vil vi arbeide for utbygging av boliger som ikke er for dyre. Dette mener vi er mulig ved å legge til rette for små, funksjonelle boliger, og eieformer som ikke krever store investeringer for å bo. Vi vil også arbeide for en utvidelse av tilbudet av kommunale utleieboliger.

Utbyggingen av Nyhavna blir syretesten for grønn byutvikling.

De Grønne vil:

 1. gi Svartlamon boligstiftelse femtiårskontrakt
 2. utvikle funksjonelle bydeler med null utslipp
 3. transformere Nyhavna, Sluppen og andre sentrumsnære områder på mest mulig klimanøytralt vis
 4. kartlegge fortettingspotensialet i lokale sentra og langs metrobussen sammen med befolkningen som bor der i dag
 5. bygge ut boligområder hvor det er enkelt å gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen, før områder hvor dette er vanskelig i dag
 6. unngå etablering av nye bilbaserte kjøpesentre
 7. at alle nye boligområder som bygges skal ha bebyggelse for personer med forskjellige inntektsnivåer ved å legge til rette for ulike type boliger
 8. i større grad legge til rette for alternative boformer som for eksempel båter og mobile hjem
 9. åpne for områder spesielt rettet mot egenbygde eksperimentelle bygg, som på Svartlamon
 10. øke andelen kommunale utleieboliger i Trondheim
 11. gjøre det lettere for førstegangsetablerere uten egenkapital, med betalingsevne, å få startlån fra Husbanken (eller kommunen)